add one
gallery images

დაბრუნდეს თბილისში ტრამვაი .

1.არის ეკოლოგიურად სუფთა.2.არ იწვევს საცობებს.3.არის სწრაფი4.მოუხდება/უხდებოდა თბილისს .თქვენთვითონ დაფიქრდით რა გირჩევნიათ საცობებში დგომა და პარალელურად ჰაერის დაბინძურება თუ სწრაფად და გარემოსათვის უსაფრთხოდ მოძრაობა .  
gallery images

დაჩქარდეს საქართველოს კანონის მიღება ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ.

       დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შირაქის ველზე, უმართავი ხანძრების გამო შექმნილია უმძიმესი მდგომარეობა. სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში მოსავლის აღების შემდეგ ათასობით ჰექტარზე გავრცელდა ხანძარი. სამწუხაროდ უპასუხისმგებლო ფერმერების მიერ დამკვიდრებული ასეთი პრაქტიკა წლიდან წლამდე მეორდება, ნადგურდება ქარსაფარი ზოლები, რითაც დიდი ზიანი ადგება, როგორც სოფლის მეურნეობას ასევე ბიომრავალფეროვნებას. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის და შსს-ს კახეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს დედოფლისწყაროს სახანძრო სამაშველო განყოფილების თანამშრომლები ცდილობენ, როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიებებით, ასევე ხანძრების ლიკვიდაციით, შეაჩერონ ქარსაფარი ზოლების განადგურება, მაგრამ ეს მათ ძალებს აშკარად აღემატება. ჩვენ და ჩვენი მხარდამჭერები მოვითხოვთ დაჩქარდეს საქართველოს კანონის მიღება ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ.პატივისცემით, ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის წევრი    პავლე თავაძე
gallery images

მიწების დაწვის წინააღმდეგ „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებები.

  გთხოვთ „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილები მუხლი 4  (ნიადაგის დაცვის მიზნით დაწესებული აკრძლვები) არსებულ ჩამონათვალს დაემატოს შემდეგი პუნქტები  ო) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე, საქარველოს მთელს ტერიტორიაზე, აიკრძალოს სასოფლო სამეუნნეო კულტურების ნარჩენების, ბალახის, აალებადი და სხვა სახის ნივთიერებების დაწვა ან/და ქიმიური უტილიზაცია. პ)სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიწებზე, მოსავლის აღებიდან, შემდეგი სეზონის თესვის პერიოდამდის, მიწის გადაწვის შემთხვევა ჩითვალოს გარემოზე მიყენებულ ზიანად. რ) მიწის ფართობზე, წინასწარ განზრახულად ცეცხლის გაჩენით, გარემოზე მიყენებული ზიანის დაანგარიშება მოხდეს, შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტით.  ს) ერთსა და იმავე საკუთრებაზე ( მესაკუთრისა და სარეგისტრაციო კოდის ცვლილებების მიუხედავად) განმეორებით მიწაზე მიყენებული ზიანი, ხელოვნურად გამოწვეული ხანძრის მიზეზით, დაკვალიფიცირდეს მიწის დეგრადაციად. შემუშავებულ იქნას მიწებისათვის მიყენებული ზიანისა და დეგრადაციის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) წესი და მეთოდიკა“  მუხლი 9 წინასწარგანზრახვით, სასოფლო სამეურნეო მიწაზე გაჩენილი ხანძრით გამოწვეული ნიადაგის გაუვარგისებისათვის, ნიადაგისათვის მიყენებული ზიანის გამო პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (3.ა) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეზიანის მიყენებისას განსახორციელებელი ღონისძიებები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია: ა) გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს შესაბამის უწყებას ცხელი ხაზის მეშვეობით და მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია; ბ) განახორციელოს საჭირო ღონისძიებები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზემიყენებული ზიანის შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად; გ) საკუთარი ხარჯებით და პასუხისმგებლობით განახორციელოს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მიერ დადგენილი პრევენციული და გამასწორებელი ღონისძიებები;  დ) სრულად აანაზღაუროს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზედაზიანების შეფასების, მონიტორინგის, ზედამხედველობისა და დეპარტამენტის მიერ გაწეული სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები. ე) საჯარიმო ღონისძიებების დადგენილი წესით დამტკიცებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში ხაზინაში ჩარიცხოს თანხა გამასწორებელი ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული ღონისძიებების საერთო ღირებულების 100%-ის ოდენობით. ვ) შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო უფლებამოსილია, ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელ პირს: მოსთხოვოს ინფორმაცია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მიყენებული ზიანის შესახებ, განუსაზღვროს სავალდებულოდ შესასრულებელი ღონისძიებები ზიანის აღმოსაფხვრელად და დაუწესოს ზიანის აღმოსაფხვრელად აუცილებელი ვადები;  ზ) შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო ვალდებულია, მიწის მფლობელის ხარჯით, ნიადაგის აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ჩაატაროს მიწის ანალიზი, მოახდინოს მიწის შეფასება, რის შესახებაც მეპატრონესთნ გააფორმოს შესაბამისი აქტი. თ) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე წინასწარგანზრახვით ხანძრის გამოწვევა ისჯება ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის წესით, გამომდინარე მიყენებული ზიანის ოდენობიდან. ი)სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეხანძრის გარდაუვალი საფრთხის ან გარემოზე, წინასწარ განზრახვით გამოწვეული ხანძრით მიყენებული, ზიანის შესახებ შეუტყობინებლობა. გარემოზე ზიანის გარდაუვალი საფრთხის ან გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ შეუტყობინებლობა– გამოიწვევს, ხანძრის საშიშროების ან/და ხანძრის შემსწრე მესამე პირის დაჯარიმებას 5 000 ლარიდან 10 000 ლარამდე.  3.ა.) წინასწარგანზრახვით გაჩენილი ხანძრით, ნიადაგისათვის მიყენებული ზიანის დათვლას, ნიადაგის აღდგენის სამუშოების ჩამონათვალის შედგენას, მიწის მესაკუთრისათვის წარსადგენად ანხორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულება. 3.ბ.) წინასწარგანზრახვით გაჩენილი ხანძრით, ნიადაგისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღურების გადახდის შემდგომ დაზიანებული მესაკუთრე ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს არემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულების მიერ დადგენილი აგროტექნიკური ღონისძიებები, ნიადაგის რეაბილიტაციისა და გაჯანსაღებისათვის. კონტროლს ნიადაგის გაჯანსაღების სამუშოების მიმდინარეობაზე ახორციელებს, არემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულება.   კანონის მიღებამდის განსახორციელებელი სასწრაფო შესატანი ცვლილებები საქართველოს მთვრობის დადგენილება # 54 2014 წლის 14 იანვარი ტექნიკური რეგლამენტის- „გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ. მუხლი 4. მიწების დეგრადაციის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) წესი  პუნქტი6. დაცული ტერიტორიის, ისტორიულ-კულტურული დანიშნულების, რეკრეაციული დანიშნულების მიწების ფარგლებში დეგრადაციის შემთხვევაში დეგრადაციის ხარისხის ცვლილებების გადასაყვანი კოეფიციენტის (D) ნაცვლად დგინდება შემდეგი მნიშვნელობები: (ჩამონათვალს დაემატოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები) ასევე კოეფიციენტი (D) ნაცვლად დადგინდეს მნიშვნელობა და დაემატოს ჩმონათვალს პუნქტი ვ) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიწებზე მოსავლის აღებიდან, შემდეგი სეზონის თესვამდის პერიოდში, მიზანმიმართულად გადაწვის გზით მიწის დეგრადაციის შემთხვევაში – 3,0; ასევე პუნქტი 10 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიწებზე მოსავლის აღებიდან, შემდეგი სეზონის თესვამდის პერიოდში, გადაწვის შემთხვევაში, დეგრადაციის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანი განისაზღვრება ათი ათასი (10 000) ლარით ყოველ ჰექტარზე და მის ზევით თუ ხანძარი გავრცელდა ქარსაფარ ზოლებსა ან მომიჯნავე საკუთრებაზე. (http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/geo167600.pdf) http://moe.gov.ge/res/images/file-manager/garemosdacviti_pasukhismgeblobis_sajaro/122_04_2018.pdf
gallery images

ერთად გადავარჩინოთ მუხნარის ტყე!

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,ამავე სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალ სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს  _ მოგმართავთ, პროექტის  "ახალგაზრდების გაძლიერება წარმატებისათვის"  ფარგლებში შექმნილი  „ახალგაზრდების  გაძლიერებისთვის საჭირო უნარებისა და ცოდნის კლუბი“ -ს  იგივე SKYE კლუბის სახელით; _მოგმართავთ იმ ახალგაზრდების სახელით, რომლებიც უკვე წლებია ვუყურებთ  ქუთაისის შემოსასვლელთან მდებარე მუხნარის ტყის  სავალალო მდგომარეობას. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი არ ფლობს ინფორმაციას მუხნარის ტყის სავალალო მდგომარეობის შესახებ. ტყის ფართობი წლების განმავლობაში მცირდებოდა და ის ამჟამად განადგურების პირასაა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება წითელ წიგნში შეტანილ ძელქვასა და იმერულ მუხას, რომელთა მდგომარეობა საჭიროებს სპეციალურ ყურადღებას და კონტროლს.კერძოდ, ვითხოვთ: _ტყის მცენარეებს ძლიერ აზიანებს  მავნებლები განსაკუთრებით, ხარაბუზა, რომლის მატლებსაც შეუძლია 2 წელში ხე მთლიანად მოსპოს და გაანადგუროს. საჭიროა ჩატარდეს სპეციალური ღონისძიებები, რათა მოხდეს ამ მავნებლების განადგურება;_საჭიროა ჩატარდეს ტყის აღწარმოება;_ტყის ტერიტორია დაცული იყოს პირუტყვებისაგან;_გატარდეს ისეთი ღონისძიებები, რომლითაც შემცირდება ანთროპოგენური ფაქტორის მავნე  ზეგავლენა ტყეზე;_მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ტყე დაიტვირთოს მრავალფუნქციურად_ მიენიჭოს მას რეკრეაციული ფუნქცია;_საჭიროა სისტემატურად ექცეოდეს ტყეს სპეციალური და კომპეტენტური  პირებისგან ყურადღება და ხდებოდეს მეთვალყურეობა.   კლუბი CFF -ი / მომავლის ახალგაზრდები
gallery images

გადავარჩინოთ ვაკის გამგეობის სკვერი

ვაკის რაიონის გამგეობის ეზოში მდებარე სკვერი, კვლავ განაშენიანების საფრთხის წინაშეა;სამეზობლო თემმა, დაუღალავი ბრძოლის შედეგად ერთხელ უკვე შეაჩერა ინვესტორის მცდელობა, სკვერის მომიჯნავედ, ჩაედგა უზარმაზარი შენობა, თუმცა, მაისის თვეში, მშენებლობის იდეა კვლავ განახლდა;მოვითხოვთ, ქალაქ თბილისის მერიისგან, არ დაუშვას, ისედაც მშენებლობებით შევიწროვებული და შემცირებული სკვერის, კიდევ უფრო დაზიანება, უარი უთხრას კომპანია "ლიდერბეთს" მისი ოფისისათვის პროექტის შეთანხმებაზე და ერთხელ და სამუდამოდ დაუბრუნოს სკვერი ქალაქს! 
gallery images

მოირეცხოს თბილისის ქუჩები!

მტვრიანი და დაბინძურებული ქუჩების პრობლემა ყოველ ზაფხულს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება. გაუსაძლის სიცხეს ემატება მანქანების გამონაბოლქვი, მშრალი წესით ქვის ჭრის მტვერი, ხშრად დაუსუფთავებელი ქუჩები, ეს კი ქალაქში დაბინძურების დონეს მნიშვნელოვნად ზრდის.თბილისის მერია სათანადოდ არ უვლის იმ ქუჩებს, სადაც მანქანების ინტენსიური მოძრაობაა, ამიტომ ისინი მუდმივ მტვერშია გახვეული,ტროტუარების კიდეებში დაგროვილი, თვეობით მოურეცხავი ჭუჭყი, ყოველი მანქანის გავლისას ჰაერში მტვერდება და გაუსაძლის პირობებს ქმნის ქვეითების გადაადგილებისთვის.ვთხოვთ თბილისის მერიას და ქალაქის მერს, კახი კალაძეს, რეალურად გაიაზროს ეს პრობლემა და დაიწყოს თბილისის ქუჩების რეგულარული მორეცხვა. გახდეს თბილისი ქვეითებზე მორგებული ქალაქი!
gallery images

დიღმისტყე პარკი

არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !ვარ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !არ მინდა რომ დიღმის ტყე პარკში საერთოდ რამე ააშენონ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! გთხოვთ არაფეი არ ააშენოთ !
gallery images

აღუდგეს ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის სტატუსი დიღმის ტყე-პარკის მთელ ტერიტორიას. გაუქმდეს კომპანია ,,ანაგისთვის’’ გაცემული ნებართვა მშენებლობაზე და მიწა დაუბრუნდეს ქალაქს.

დიღმის ტყე-პარკი სრულიად განსხვავდება ქალაქის  სხვა სარეკრეაციო სივრცეებისგან.  შუა ქალაქში არსებობს ძალიან მდიდარი ეკოსისტემა,   ფაქტობრივად, ტყე. აქ იზრდება უიშვიათესი ჯიშის მცენარეები, რომელთაგანაც 14 სახეობა წითელ წიგნშია შეტანილი.2019 წლის 15 მარტს საკრებულომ მიიღო ახალი გენერალური გეგმა,  რომლის მიხედვით,  დიღმის ტყე-პარკში 13000 კვ/მ ტერიტორიას მიენიჭა საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონის სტატუსი.   თბილისის მერიამ  ერთ-ერთ ნაკვეთზე (დღეს არსებული „კია მოტორსის“ შენობის ნაცვლად)  მრავალფუნქციური კომპლექსის „ორანჟერეის’’ მშენებლობის ნებართვა კომპანია ,,ანაგზე’’ გასცა. მრავალფუნქციური კომპლექსი მრავალჯერ აღემატება არსებულს და მხოლოდ დასახელებით არის „ორანჟერეა”, რეალურად  კი რესტორანია, დამატებითი კომერციული ობიექტებით, სადაც მარტო სამზარეულოსა და პროდუქტების შესანახი ბლოკის ფართობი 600 კვმ-ია. საერთო ფართობი კი - 6 476.26 კვ.მ. პროექტით გათვალისწინებულია 2 სცენა და 3 დარბაზი, საერთო დატვირთულობა 2000-ზე მეტ ადამიანზე. რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს აღმაშენებლის ხეივანში სატრასპორტო მოძრაობის გადატვირთვას.მერიის ნებართვით შეიძლება აშენდეს ტყე-პარკისთვის სრულიად შეუთავსებელი შენობა, რომელიც გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს არსებულ რეკრეაციულ გარემოს.   დიღმის ტყე-პარკს სასწრაფოდ სჭირდება გადარჩენა.   ჩვენი მოთხოვნებია:1.      არ დავუშვათ ახალი მშენებლობა და გადავარჩინოთ  დედაქალაქში, ფაქტობრივად, ერთადერთი მცირე ტყე;2.      დაუბრუნდეს დიღმის ტყე-პარკის სრულ ტერიტორიას (20.5 ჰა -ს, რომელიც ახლა მოქცეულია  დ. აღმაშენებლის ხეივანს, გ. ჭოხონელიძის, ლუბლიანას და ს. ახმეტელის ქუჩებს შორის) სტატუსი და მთელი ფართობი განისაზღვროს როგორც ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა;3.      გაკეთდეს ყველაფერი, რათა დიღმის ტყე-პარკის სრული ტერიტორია დაუბრუნდეს თვითმმართველ ერთეულს და მუდმივად არ არსებობდეს ახალი მშენებლობის დაწყების საფრთხე. ამისათვის  აუცილებელია,  თბილისის მერიამ  დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოლაპარაკება შპს „ანაგთან”  მათ მფლობელობაში არსებული ტერიტორიის სანაცვლოდ კომპენსაციის ან ადგილმონაცვლეობის თაობაზე.
gallery images

გაიხსნას სოლოლაკის გვირაბი!

პეტიციის ხელმომწერები ვითხოვთ, რომ გაიხსნას სოლოლაკისა და ბოტანიკური ბაღის დამაკავშირებელი გვირაბი. ასათიანის ქუჩიდან ბოტანიკურ ბაღში შესასვლელი გვირაბი 2009 წლის მერე გაურკვეველი მიზეზით დახურულია. შედეგად, სოლოლაკის მოსახლეობას აღარ აქვს პირდაპირი წვდომა ბოტანიკურ ბაღთან. სოლოლაკი ერთერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული უბანია. მას აკლია რეკრეაციული სივრცეები, სადაც ბავშვები ითამაშებენ, მოქალაქეები კი დაისვენებენ. გვირაბის გახსნა ადგილობრივებს მისცემს ბოტანიკურ ბაღში გვირაბის გავლით მოხვედრის მარტივ შესაძლებლობას, რაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია.  ისტორიული გვირაბის გახსნა ტურისტული თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. 104 წლის წინ აშენებული გვირაბის დათვალიერების გარდა, ტურისტები შეძლებენ მშვენიერი სოლოლაკის გავლით აბანოთუბანსა და რიყეს ეწვიონ. ამასთან, გვირაბის გახსნა ბოტანიკური ბაღის განვითარების ინტერესებშიცაა. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, მთაწმინდის მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატის გრიგოლ გეგელიას საარჩევნო გუნდი მიმართავს დედაქალაქის მერიას და საქართველოს მთავრობას, რომ დაიწყოს მუშაობა გვირაბის გახსნისა და ადეკვატურად კეთილმოწყობის საკითხზე. ქვევით ხელმომწერნი ვუერთდები ამ მოთხოვნას: 
gallery images

ამოიძირკვოს ჯაბა იოსელიანი - ქურდი, პრაფესორი, პუტჩისტი...

დიდი მამულიშვილი განისბვენებს პანთეონში. გთხოვთ მისცეთ ხმა მის ამოძირკვას. ვინც ნახავს და ხმას არ მისცემს არის ელგებეტე!
gallery images

დავიცვათ გუდამაყრის ხეობა ჰესებისგან !!!!

2019 წლის  11 იანვარს, გუდამაყრის ხეობაში, სოფელ კიტოხში მოეწყო  შპს  „სოლო ენერჯის“ მიერ მდინარე შავ არაგვზე და მდინარე ბაკურხევზე 8.35 მეგავატი სიმძლავრის ორი ჰესის -  „შავი არაგვი“ და „შავი არაგვი 1“ სკოპინგის ანგარიშის ფორმალური განხილვა.  განხილვის შესახებ მოსახლეობას არ მიუღია სათანადო ინფორმაცია არც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და არც ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან.  გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 2014 წლის მონაცემებით  (საყოველთაო აღწერის დოკუმენტი), ცხოვრობს 234 ადამიანი. ამათგან, ჩვენი ცნობით განხილვას ესწრებოდა მხოლოდ იმავე დღეს შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული შვიდი მოსახლე.  მათთვის არ განუმარტავთ დეტალურად პროექტის შინაარსისა და რისკების შესახებ. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი,  ორივე ჰესი დერივაციული ტიპისაა, რაც გულისხმობს მდინარის ბუნებრივი კალაპოტიდან მილებში გადასროლას. გუდამაყრის ხეობის  მოსახლეობის უმრავლესობა ეწინააღმდეგება ასეთი ტიპის  ჰიდროელექტრო სადგურების მშენებლობას.მივიჩნევთ რომ:1. კანონით განსაზღვრული პროცედურების დარღვევითა და გვერდის ავლით დაწყებული საქმიანობა თავიდანვე ეჭვს ბადებს პროექტის მიმართ.2. გუდამაყარი წარმოადგენს შავი არაგვის ხეობას. სწორედ, შავი არაგვი  განსაზღვრავს ხეობის ლანდშაფტსა და კულტურულ ბიომრავალფეროვნებას. შავი არაგვის მილსადენში მოქცევა  გუდამაყრელებისთვის აღიქმება, როგორც დარტყმა ხეობის მთავარ არტერიაზე, გუდამაყრელების იდენტობაზე, თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე.3. ტურიზმი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, შეუცვლელი პრიორიტეტია.  აღნიშნული ჰესების მშენებლობით მდინარე შავი არაგვის ჭალა მთლიანად იცვლის სახეს, ხეობა კარგავს განვითარების პოტენციალს. შეიზღუდება შავი არაგვის რეკრეაციული დანიშნულებით გამოყენებაც, რაც მარტივად ამოსაკითხია მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიშშივე.4. ჰესების, განსაკუთრებით „შავი არაგვის“ ჰესის,  საპროექტო ტერიტორია გამოიყენება ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მსხვილფეხა რქოსანი და წვრილფეხა პირუტყვის საძოვრად. მშენებლობის პროცესში და პროექტის განხორციელების შემდგომ, მწყემსებს შეეზღუდებათ გადაადგილება საძოვარ ტერიტორიებზე, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს სოფლების დაცლასა და მიგრაციას.5. სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული პროცედურული დარღვევების გათვალისწინებით, დიდია ალბათობა იმისა, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტიც, რომელსაც კომპანია მოამზადებს, არ ასახავს რეალურ რისკებსა და საფრთხეებს მოსახლეობისათვის. ყოველივე აქედან გამომდინარე მოვითხოვთ, შეჩერდეს „შავი არაგვი“ და „შავი არაგვი 1“ 8.35 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტრო სადგურების მშენებლობა და აღნიშნული პროექტი უარყოფილ იქნას სამინისტროს მიერ.
gallery images

საქართველოს საპატრიარქოს, უწმინდესსა და უნეტარესს ილია 2-ს.

 საქართველოს საპატრიარქოს,უწმინდესსა და უნეტარესსილია II -სთქვენო უწმინდესობავ!  ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი უმორჩილესად მოგმართავთ, რათა მხარი დაგვიჭიროთ ცხოველთა უფლებების დაცვის უმნიშვნელოვანეს საქმეში! ღრმად ვართ დარწმუნებულნი, რომ ყველა ცოცხალი არსება ღვთის ქმნილებაა და ამიტომ გააჩნია ღირებულება იმისდა მიუხედავად ,რამდენად სასარგებლოა იგი ადამიანისთვის.ნებისმიერ ცოცხალ არსებას  აქვს უფლება იარსებოს ტანჯვის გარეშე. დარწმუნებული ვართ, აგრეთვე, რომ ადამიანს განსაკუთრებული ვალდებულება აქვს სხვა ცოცხალი არსებების მიმართ,  რადგან ისინი მასზე არიან დამოკიდებულნი. ადამიანი, განსაკუთრებით ქრისტიანი, ვალდებულია სიყვარული და თანაგრძნობა გამოავლინოს ყოველივე ცოცხალის მიმართ.თანაგრძნობა პირველ რიგში, ყველა სუსტს ჭირდება ამაში მოიაზრება ცხოველიც. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ და ამას მეცნიერული გამოკვლევებიც ადასტურებს,რომ ცხოველისადმი გამოჩენილი სისასტიკერყვნის ადამიანს, იგი სასტიკი ხდება ადამიანის მიმართაც. არადა ჩვენ რეალობაში გამეფებულია ბუნებისადმი ცხოველისადმი ისეთი დამოკიდებულება რომელიც შეიძლება აღიწეროს, როგორც გრადაცია სრული გულგრილობიდან დაწყებული, უკიდურესი სისასტიკით დამთავრებული.გვინდა მოგმართოთ შუამდგბლობისთვის,რათა თქვენი მხარდაჭერით გადავარჩინოთ და სიცოცხლე შევუნარჩუნოთ უსახლკარო ცხოველებს,რომლებიც მიეკედლენ საგურამოში წმინდა ილია მართლის მემორიალთან არსებულ ეკლესიას მშენებლობის დროს. მოხალისეებმა ეს ძაღლები სასულიერო პირების თანხმობით გაასტერილეს,აცრეს და კვებავენ დღემდე,თუმცა ამ ბოლო დროს მღვდელი ტარიელ სიკინჭილაშვილი და ამ ეკლესიის მსახურნი გამოხატავენ  აშკარა უარყოფით დამოკიდებულებას ამ დაუცველი არსებების მიმართ,,რამდენიმე ძაღლი გაქრა კიდეც,ამჟამად ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ სამი ძაღლია დარჩენილი. როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა,ისინი ამ ძაღლების მოშორებასაც გეგმავენ და აპირებენ მიმართონ საპატრიარქოს  მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ,როგორც ქრისტიან ადამიანებს გმჯერა,რომ ყოველი ცოცხალი არსება უფლის შექმნილია და მათი სიცოცხლე უფლის ხელშია. გთხოვთ ,აღმოგვიჩინოთ მხარდაჭერა,რატა ამ ძაღლებმა იცოცხლონ იქ სადაც ისინი მიჩვეულები არიან დანაყრებას და დაცულად გრძნობენ თავს,მანამდ სანამ მათ უფალმა სიცოცხლე უბოძა.   ……. თქვენო უწმინდესობავ! ჩვენ გვჯერა, რომ თქვენი უდიდესი ავტორიტეტის წყალობით თქვენს  სიტყვას ძალუძს სიტუაციის რეალური შეცვლა. 
gallery images

გარემოს დაცვა-პოლიეთილენთან ბრძოლა

მოვიდა დრო ყველამ სერიოზულად ვიზრუნოთ გარემოზე.ადამიანები მას ყოველდღიურად დიდ ზიანს ვაყენებთ,რაც სამომავლოდ არსებულ პრობლემას უფრო გაამწვავებს.ყოველი ინიციატივა,რომელიც ორიენტირებული იქნება გარემოს დაცვასა და ადამიანის მიერ გარემოს მიმართ მიმყენებელი რისკების შემცირებაზე,გახდება უდიდესი სარგებლის მომტანი ჩვენთვის და მომავალი თაობებისთვის.ჩვენი ქვეყანა უფრო ლამაზი იქნება ხეებზე ჩამოკიდებული პოლიეთილენის,ქუჩასა და ტყეში დაყრილი პლასტმასის ბოთლების გარეშე,რომელთან გამკლავებისთვის ბუნებას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. საზღვარგარეთ უკვე ჩატარდა უამრავი აქტივობა ამ პრობლემასთან გამკლავების მიზნით.იდეა საქართველოშიც გამოჩნდა,თუმცა არა მასშტაბურად,რაც არც თუ ისე სარგებლის მომტანია.პეტიციის მიზანია თბილისში დაიდგას პოლიეთილენის ბოთლების შემგროვებელი აპარატები.დედაქალაქის შემდეგ კი ეტაპობრივად ქვეყნის სხვა ქალაქებში გარემოზე ზრუნვა მოსახლეობის ყოველი წევრის ვალდებულებაა,იდეა კი ამ მისიის განხორციელებაში დაგვეხმარება.
gallery images

უარი ეთქვას თბილისის ანძაზე წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებას

reebze pikrobt????  ra andza??? gaixedet da gamoixedet da xalxi kvelaze dzaan rasac chivis imas mixedet!!!!!!1. haeri2. sul msheneblobebi parkebis xarjze da bagebis da ezoebis...3. mankanebi gmonabolkviiihaeriiiii haeriiii ghaerrrriiiii shvilebi ar gkavt???????? tu kaladze baxmaroshi ro aasvenebs tavis shveilebs mteli zapxuli kidia amitom ..
gallery images

გაუქმდეს ბრძანება ნაკრძალებისა და ეროვნული პარკების გარშემო ბუფერული ზონების, ნადირობის მიზნით, 250 მეტრამდე შემცირების შესახებ.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ბატონ ლევან დავითაშვილსფეისბუკის ჯგუფის, "საქართველოს ველური ბუნება" იმ წევრთა და ყველა იმ მოქალაქეთა სახელით, რომლებიც სრულიად ეთანხმებიან ქვემოთ მოყვანილ არგუმენტებს და ხელს აწერენ ამ პეტიციას.როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, ხელი მოეწერა ბრძანებას Nr. 2-919, რომელიც სახელმწიფო ნაკრძალებისა და ეროვნული პარკების გარშემო ბუფერულ ზონებს 500 მეტრიდან 250 მეტრამდე ამცირებს. ეს პეტიცია კი ბატონი გახარიას მიერ ინიცირებულმა ცვლილებამ კოლხეთის ეროვნული პარკის ბუფერული ზონის 250 მეტრამდე შემცირებამ გამოიწვია.იმედი გვქონდა, გარემოს დაცვის ხელმძღვანელობამ იცოდა, რომ ზუსტად ამ ბუფერულ ზონაში ბინადრობს საქართველოში გადაშენების პირას მყოფი ფრინველის სახეობა "ხონთქრის ქათამი" (Porphyrio porphyrio). ორნოთოლოგიური თვლების მიხედვით 1990 წელს კოლხეთის ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში ბინადრობდა 15-20 წყვილი, 2005-2006 წელს 8-10, ხოლო 2015-2016 წელს 3-4 წყვილი. ბუფერული ზონის ხელოვნურად შემცირება და ზონაში ნადირობის უფლების გაცემა კატასტროფულად შეავიწროვებს ხონთქრის ქათმისა და სხვა იშვიათი სახეობების ბუნებრივ არეალს და საფრთხეს შეუქმნის მათ ისედაც მწირე პოპულაციებს, მოხდება ხონთქრის ქათმის საქართველოს ტერიტორიაზე სრულიად გაქრობა! შესაბამისად, მოვითხოვთ გაითვალისწინოთ ზემოთ მოყვანილი არგუმენტები და გააუქმოთ 15 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანება Nr. 2-919 ბუფერული ზონების 500-დან 250 მეტრამდე შემცირების შესახებ.თუ გარემოს დაცვის სამინისტრომ არ იცოდა გადაშენების პირას მყოფი სახეობების შესახებ, ეს სამინისტროს თანამშრომლების პროფესიონალიზმის დეფიციტის მაჩვენებელია! თუ იცოდა და მიუხედავად ამისა ბრძანება მაინც გაიცა, ხომ არ გვაქვს საქმე გამიზნულ, საქართველოს ბუნებისთვის დიდი ზიანის მიყენების მცდელობასთან? სოციალურ ქსელში გამოითქვა ეჭვები, რომ ეს, უთუოდ ნაჩქარევი, ორნითოლოგებთან ჩატარებული კონსუტაციების გარეშე გამოცემული ბრძანება არჩევნებში 400 მონადირის საარჩევნო ხმების მოსაზიდად, შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ იქნა ინიცირებული. მინისტრის, რომელსაც არანაირი შეხება არ აქვს გარემოს დაცვასთან და შესაბიმისი დაპირებების გაცემა მისი პრეროგატივა არ არის.გვინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი ჯგუფი, რომელიც 7400 წევრზე მეტს ითვლის, უკვე რამოდენიმე წელია ცდილობს საქართველოს ბუნების შენარჩუნება-განვითარებას შეუწყოს ხელი, აკეთებს საქმეს, რაც სწორედ თქვენი სამინისტროს მოვალეობაა. ამ პეტიციას ჩვენ არ უნდა ვაქვეყნებდეთ, პირველ რიგში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა გამოეხატა პროტესტი ბატონი გახარიას "თვითნებური ქმედებების" წინააღმდეგ კოლხეთის ეროვნული პარკის ბინადრების საფრთხეში ჩაგდების გამო.მოვითხოვთ გააუქმდეს ბრძანება Nr. 2-919, საქართველოს ბუნების, ჩვენი და თქვენი შვილებისა და შვილთაშვილების საკეთილდღეოდ.არანაირი არჩევნები არ ღირს იმ მემკვიდრეობის დასაკარგად, რასაც საქართველოს ბუნება ეწოდება!ჩვენ ვერ შევეგუებით ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს ბუნების განადგურებას შეუწყობს ხელს.