add one
gallery images

გადავადდეს მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 1 წლით

მოგეხსენებათ,რომ ქვეყანაში ამოქმედებულია რეგულაცია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის მიერ, რომელიც კომპანიებს ავალდებულებს 2021 წლის 1-ელ ოქტომბრამდე წარადგინონ 2018-2020 წლის შესაბამისი კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგება. ეს რეგულაცია ვრცელდება მე-4 კატეგორიის საწარმოებზეც.  მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება ერთხეულ უკვე იქნა გადავადებული 2019 წელს,თუმცა ამის შემდგომ,2020 წლის დასაწყისში მოგეხსენებათ,რომ ქვეყანა მოიცვა მსოფლიო კოვიდპანდემიამ.ამან გამოიწვია ის,რომ დასაწყისისათვის ჩაიკეტა და დაიხურა ბევრი ბიზნესი,შემდგომში,ნაწილი იმ ბიზნესისა,რომელიც თავისი მონაცემებით მე-4 კატეგორიის საწარმოში გადიოდნენ,ან ვეღარ აღადგინეს ასე ადვილად თავიანთი საქმიანობა,ან აღდგენის შემთხვევაში უმეტესობას მოუწია კადრების შემცირება. ამას გარდა,ეს ეპიდემია შეეხო თითქმის ყველა ოჯახს,ზოგმა მოქალაქემ საკუთარ ჯანმრთელობის ხარჯზე გამოსცადა იგი , ზოგი ვერც გაუმკლავდა მას. ბოლო თვეების მონაცემებით,ვხედავთ თუ როგორ გაზრდილია სიკვდილიანობა. მოგეხსენებათ,ეს რამდენად დამთრგუნველად მოქმედებს მთელ საზოგადოებაზე. ბუღალტრები და ფინანსური  გაყოფილების წარმომადგენლებიც ამ საზოგადოების წევრები გახლავართ,რომელთაც ზოგმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე გამოვცადეთ ამ ვერაგი ვირუსის მოქმედება,რითაც აბსოლუტურად დაგვიქვეითდა შრომისუნარიანობა და დღემდე ვებრძვით პოსტკოვიდურ მდგომარეობას,ზოგმა დავკარგეთ ახლობლები,ნაცნობები,კოლეგები. ბიზნესის მეპატრონეები ვეღარ არიან იმდენად გადახდისუნარიანები,რომ დაეფინანსებინათ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სხვადასხვა უწყებების მიერ შეთავაზებული ტრენინგები.იყო რამდენიმე უფასო კურსიც,თუმცა იქ საკმაოდ შეზღუდული იყო დამსწრეთა რაოდენობა,ან იმ პერიოდში ბევრი ბუღალტერი კოვიდს ებრძოდა. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ,რომ მთავრობის მიერ გადავადებული 2 წელი ბიზნესისთვის ახალ,უცნობ და მომაკვდინებელ პანდემიასთან ადაპტირების,მორგების და ყველაზე მთავარი ფიზიკური გადარჩენის პერიოდი იყო, ზოგი ვერ ფიზიკურად ვერ გაუმკლავდა ამ გამოწვევას და ვერც ბიზნესი გადაარჩინა. ამ სისტუაციის გამო,საწარმოების უმეტესი ნაწილი ონლაინ მუშაობაზე გადავიდა.ზოგმა ბიზნესმა ვეღარ შეძლო ბუღალტრული პროგრამების ყოველთვიური მომსახურების გადახდა და ბუღალტრებს მოუწიათ საკუთარი ძალებით,სხვადასხვა ცხრილებში ეწარმეობინათ აღიცხვა.ასევე გასათვალისწინებელია ისიც,რომ საქართველოს მასშტაბით,სხვადასხვა რეგიონებში,უფრო მეტად გართულებულია ბუღალტრული აღრიცხვიანობის წარმოება ბუღალტრული პროგრამებით,რადგან იქ ემატებათ ინტერნეტის,კომპიუტერებისა და სხვა საჭირო საშუალებების არარსებობა. ა.წ.1 ოქტომბრამდე წარსადგენი ფინანსური ანგარიშგება კი საკმაოდ მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალურ ფორმებში გადატანას მოითხოვს,რომელიც თავის მხრივ სანქცირებულია თანმდევი ფულადი პასუხისმგებლობით. გამომდინარე აქედან,მე-4 კატეგოირიის საწარმოებისთვის მოვითხოვთ კიდევ ერთი წლით,2023 წლის 1 ოქტომბრამდე იქნეს გადავადებული ამგვარი ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება.ეს პერიოდი თავის მხრივ საკმაოდ დაეხმარება ბიზნესს,როგორმე ჯერ წამოდგეს ფეხზე და შემდგომში უზრუნველყოს ფინანსური ანგარიშგებისათვის ჯეროვანი მომზადება. საუბარია მე-4 კატეგორიის საწარმოებზე,რომლებსაც უმეტეს შემთხვევაში მცირე ზომის მარკეტები,მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიები,საცხობები და ა. შ. იმგვარი ტიპის საწარმოები წარმოადგენენ,რომლებისთვისაც კიდევ დამატებითი რაიმე ხარჯი,ან თუნდაც დამატებითი ჯარიმის გადახდა ნიშნავს,რომ მან საბოლოოდ უნდა გააჩეროს საქმიანობა,რაც თავის მხრივ,არ უნდა იყოს ქვეყნისთვის მომგებიანი. გარდა ამისა,მე-4 კატეგორიის საწარმოებშიც უნდა დადგინდეს რაღაც ზღვარი მისი ყოველთვიური ბრუნვიდან გამომდინარე,ვინაიდან მცირე ბრუნვის მქონე საწარმოების( თვეში  7000 ლარამდე) ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა ან ნებაყოფლობითი უნდა გახდეს,ან საერთოდ მოეხსნათ ეს ვალდებულება.დაბალი ბრუნვიდან გამომდინარე,საწარმოს აღარ აქვს ფინანსური რესურსი ახა-ახალი კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად აიყვანონ ახალი კადრები შრომის სპეციალისტის,აუდიტორის და ა.შ. გამომდინარე ზემოთჩამოთვლილი გარემობებიდან,მოვითხოვთ გათვალისწინებული იქნას ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის თანმხლები გამოწვევები და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის 1 წლით გადადებული იქნას ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება.
gallery images

სალიტერატურო ქართული ენა ვ ი ლ ა პ ა რ ა კ ო თ და ვ წ ე რ ო თ ქ ა რ თ უ ლ ა დ

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი სალიტერატურო ქართული ენა ვ ი ლ ა პ ა რ ა კ ო თ და ვ წ ე რ ო თ ქ ა რ თ უ ლ ა დ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით დადგენილ ფარგლებში იცავს სახელმწიფო ენის კონსტიტუციურ სტატუსს, ზრუნავს მის პოპულარიზაციაზე, ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენასა და დამკვიდრებაზე;სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ფუნქციებია: სახლმწიფო ენის დაცვისა და განვითარებისათვის ერთიანი პროგრამისა და პოლიტიკის შემუშავება; რეკომენდაციების გაცემა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის სახელმწიფო ენის მართებული გამოყენების მიზნით; სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვა, სახელმწიფო ენის განვითარებისა და საქართველოს ენობრივი მრავალფეროვნების წარმოჩენისათვის."პირველი ნიშანი ერის ვინაობისა - ენაა". ფაქტობრივად, „სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში“ არ ხდება ქართული სალიტერატურო ენის და საერთოდაც, ქართული ენის დაცვა და მისი შემდგომი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ, პირიქით, არ არის ენის კონტროლი. შორსაა ხალხისგან, ერისგან, საზოგადოებისგან. ენა ნაგვიანდება, მახინჯდება და მსოფლიოში დამწერლობის მქონე 14 ენათა შორის არსებული უნიკალური ქართული ენა, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია, განწირულია და ხელიდან გვეცლება! ამის შესახებ ფართო მსჯელობა გაიმართა ჩვენი საინიციატოვო ჯგუფის მიერ და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოგვემართა თქვენთვის თხოვნით, რათა თავად „სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში“ შეიქმნას „ქართული სალიტერატურო ენის“ დაცვის ასე ვთქვათ, განყოფილება, რომელიც მიხედავს მართლმეტყველებისა და მართლწერის საკითხებს! ეს ნაბიჯი უფრო მეტად დაეხმარება დეპარტამენტს სახელმწიფო ენის დაცვის საქმეში, რადგან ამ საკითხთან დაკავშირებით დეპარტამენტს აშკარად არ ჰყავს სათანადო კადრი. ფაქტია! ვიმსჯელეთ და გადავწყვიტეთ, რომ „ქართული სალიტერატურო ენის“ დაცვას, მართლმეტყველებისა და მართლწერის საკითხებს უხელმძღვანელოს ხალხის წარმომადგენელმა, ხალხის რჩეულმა ენათმეცნიერმა ბატონმა იოსებ (სოსო) ლებანიძემ, ოფიციალურად ჩაუდგეს სათავეში ამ საქმეს და მოახდინოს ენის მონიტორინგი. ბ-ნი იოსებ (სოსო) ლებანიძე ძალისხმევას არ იშურებს ქართული ენის დასაცავად. ინტერნეტიდან მისი შენიშვნები მართლმეტყველებასა და მართლწერაში, მართლაცდა, საინტერესო და საქმიანია, მაგრამ არამასშტაბური, მოგეხსენებათ, იმ შედეგს არ იძლევა, რასაც ოფიციალური. ეს კი აუცილებელია! ამის შესახებ საზოგადოებასთან შეთანხმებით იმსჯელა ჩვენმა საინიციატოვო ჯგუფმა და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს საკითხი ქართველი ხალხის მოწოდებაა, ნება და თხოვნაა თქვენდამი. სწორედ ეს სჭირდება ქართულ ენას, ქვეყანას, ხალხს, მომავალს! და მიგვაჩნია, რომ თქვენც იგივე აზრი გაქვთ, ხალხისთვის მხარდაჭერა, ენისთვის მხარდაჭერა.ბატონი იოსებ (სოსო) ლებანიძე ქართული ენის საკითხთან დაკავშირებით ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილი პიროვნებაა, - ეს არის საქართველოს მოსახლეობა თუ ემიგრაციაში მყოფნი. დიდია ბ-ნ იოსებ (სოსო) ლებანიძის ძალისხმევა ქართული ენის დაცვასა და ზრუნვაში. იგი ათეული წლები იყო გამომცემლობა „საქართველოს“ რედაქტორი. ჩამოყალიბდა როგორც სპეციალისტი, მის ხელში უამრავმა ლიტერატურამ გაიარა. იგი არის „დედის დღე“ – 3 მარტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და პოპულარიზატორი. ასევე, იყო მოთხოვნადი და ცნობილი გამოცემის, - „ქართული კალენდრის“ რედაქციის გამგე. ქართული ენის დამახინჯებასა და გადაგვარებასთან დაკავშირებით, პრევენციისთვის იზრუნა ბატონმა იოსებმა და ერთი წლის წინ ქ-ნ ნინო ლებანიძესთან თანაავტორობით შეადგინა და შექმნა ქართული ენის (გრამატიკის სრული კურსი) უნიკალური და უნივერსალური სახელმძღვანელო - „ვილაპარაკოთ და ვწეროთ ქართულად“, რომელსაც ფართო საზოგადოებამ „საუკუნის წიგნი“ უწოდა. იგი სამაგიდო წიგნია ყველა და თითოელი ქართველისთვის. ბ-ნმა იოსებ (სოსო) ლებანიძემ არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით რეალურად და პრაქტიკულად დაამტკიცა ქვეყნის, ერის და მშობლიური ენის სიყვარული და ზრუნვა. დაგვეთანხმებით, დღევანდელ დღეს ეს არ არის პატარა საქმე. დარწმუნებული ვართ, მიესალმებით ამ საქვეყნო და საერო საქმეს!ასევე, ფასდაუდებელია მისი მეცნიერული ნაშრომი „ქრისტე აღდგა თუ „აღსდგა?“, რომელიც საღი ანალიტიკური აზროვნებითაა დაწერილი. ახლახანს დაიბეჭდა. მასში განხილულია ფილოლოგიისა და თეოლოგიის ის საკითხები, რომლებსაც დღემდე (სამი საუკუნის მანძილზე) ვერცერთმა ენათმეცნიერმა თუ თეოლოგმა ვერ უპასუხა ბოლომდე და გადამწყვეტად. ამ ნაშრომმა, ცვლილებები შეიტანა, როგორც ფილოლოგიაში (ლექსიკა - ლექსიკონები და მსგავსი ლიტერატურა), ასევე, თავად თეოლოგიაში - ამ ნაშრომით ჭეშმარიტება დადგინდა და ნათელი მოეფინა. ამასთან დასრულდა დავა მართლმადიდებლებს შორის.ყოველი ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქართული საზოგადოების წარმომადგენლე-ბი (მთლიანად ქართველი ერი), ვწუხვართ „ქართული სალიტერატურო ენის“ დაბინძურების გამო (რაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება) და მოვითხოვთ ამ საქმის გამოსწორებას. „ენა დედაა ერისა“. ქართული სალიტერატურო ენის გადარჩენისათვის მოვითხოვთ: 1. „სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში“ დასაქმდეს და „ქართული სალიტერატურო ენის“დაცვას, ენის მორიტორინგს - მართლმეტყველებისა და მართლწერის საკითხებს უხელმძღვანელოს ენათმეცნიერმა ბატონმა იოსებ (სოსო) ლებანიძემ; 2. შეგროვდეს ხელმოწერები როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ემიგრაციაშიმყოფი ჩვენი თანამემამულეების მიერ ბატონ იოსებ (სოსო) ლებანიძის აღნიშნულთანამდებობაზე დასანიშნად.მოგმართავთ თხოვნით, მოთხოვნით - ხელმოწერებით დაგვიდასტუროთ თქვენი თანხმობა, რითაც ფასდაუდებელ წვლილს შეიტანთ ჩვენი მშობლიური ენის გადარჩენაში. საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი:რუსუდან კოტაშვილი პირადი ნომერი 01026010077საინიციატივო ჯგუფის წევრები:გიორგი კეკელიძე პირადი ნომერი 33001015781ნინო ქუთათელაძე პირადი ნომერი 01011012555დიმიტრი ლორთქიფანიძე პირადი ნომერი 01005008393ემზარ კვიციანი პირადი ნომერი 62004001736ათანასე ჩიქვინიძე პირადი ნომერი 01501107310ლაშა სტურუა პირადი ნომერი 01001013616იზო ბაქრაძე პირადი ნომერი 01023000285ამირან ბუთურიშვილი პირადი ნომერი 01024033480სოლომონ ნერგაძე პირადი ნომერი 01018002151ბესიკი ადამია პირადი ნომერი 60001000109დეკანოზი, მამა იოსებ ხოხონიშვილი პირადი ნომერი 40001004555გიორგი ჩალათაშვილი პირადი ნომერი 01017017617  
gallery images

რუსთაველის გამზირის 54 - საფრთხეშია! 54, Rustaveli Avenue is under threat!

რუსთაველის მოედნისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საჰაერო-საბაგირო გზის რეკონსტრუქციის პროექტის ნებართვა, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ, 2021 წლის 15 ივნისს გაიცა.  პროექტი ითვალისწინებს საბაგიროს ახალი, წრიული სისტემის მონტაჟს (21 გონდოლა, საათში 1100 მგზავრის გადაყვანა), საბაგიროს ისტორიული, ქვედა სადგურის (არქიტექტორი კონსტანტინე ჩხეიძე, 1959 წ., გამტარიანობა - 300 მგზავრი/სთ) გაფართოებას და რეკონსტრუქციას, ახალი ტექნიკური ნაწილის მშენებლობას და შუალედური 5 საყრდენი ანძის დამონტაჟებას, რომელთაგანაც სამი  მჭიდროდ დასახლებულ განაშენიანებაში უნდა განლაგდეს.  მშენებლობის ნებართვისათვის გაცემული საექსპერტო დასკვნა ეყრდნობა არაკვალიფიციურ, კატეგორიულად მიუღებელ სახელოვნებათმცოდნეო კვლევას; კვლევაში საბაგიროს ქვედა სადგურიდან უშუალო სიახლოვეს, რუსთაველის 54-ში, მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობა სრულიად იგნორირებულია; გამომდინარე აქედან, არ არის ჩატარებული შენობის წინასწარი ექსპერტიზა, სტრუქტურული ანალიზი, არ არის შეფასებული რუსთაველის 54-ში მდებარე ძეგლისათვის მოსალოდნელი საფრთხის მასშტაბი, კერძოდ, კი იმ რისკების ზეგავლენა, რასაც გამოიწვევს სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოები, სადგურის რეკონსტრუქცია და გაფართოება, საბაგიროს ხაზის ექსპლუატაციით გამოწვეული მუდმივი ვიბრაცია და რყევა. დამტკიცებული პროექტი არ შეიცავს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაზიანებისგან დაცვის არც ერთ ღონისძიებას. ვასილ გაბაშვილის სახლის სახელით ცნობილი, ორსართულიანი ნაგებობა, XIX საუკუნის მეორე ნახევრის თბილისის მაღალმხატვრულ შენობებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია, (არქიტექტორი - კორნელი ტატიშჩევი, 1897 წ); ნეობაროკული სტილის, უხვი ნაძერწობით დაფარულ მთავარ ფასადს ქვის ცოკოლზე დაყრდნობილი ხის ორ იარუსიანი აივანი ამკობს. სწორედ აღნიშნული ხის აივნის მოწყობის კონსტრუქციული თავისებურება განაპირობებს შენობის ტიპოლოგიურ უნიკალურობას. ცალკე აღნიშვნის ღირსია სახლის ასევე ნეობაროკული პარადული სადარბაზო, რომლის ნატიფად შესრულებულ არქიტექტურულ მორთულობას ანალოგი თბილისურ სადარბაზოებს შორის არ მოიძებნება.    დღეისათვის დაწყებულია პროექტით დაგეგმილი, ეკატერინე გაბაშვილის ქ. 6-ში მდებარე შენობების დემონტაჟი. სადემონატაჟო სამუშაოებით გამოწვეული რყევების შედეგად ძეგლის ავარიულ სადარბაზოში ნალესობა უკვე ცვივა. ამის გარდა, ძეგლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს საბაგიროს ახალი ანძა და ტექნიკური შენობა, რომელიც მისგან მხოლოდ 7 მეტრით იქნება დაშორებული. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გამო მოვითხოვთ - დაუყონებლივ შეჩერდეს დაწყებული სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოები, ჩატარდეს რუსთაველის 54-ში მდებარე ძეგლის სტრუქტურული ანალიზი, შეფასდეს ახალი მშენებლობით გამოწვეული ზეგავლენის რისკები და ზედმიწევნით ზუსტად დაიგეგმოს ყველა ის ღონისძიება, რაც დაიცავს რუსთაველის 54 ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს შემდგომი დაზიანებებისგან.    The Technical and Construction Supervisory Agency of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia issued a building permit, dated 15 June 2021 for the reconstruction of the ropeway connecting Rustaveli Ave. to the Mtatsminda Park. The project envisages construction of a new ropeway system (with 21 rotating gondolas for the transportation of 1100 passengers per hour). The reconstruction works also include expansion of the existing bottom station (architect Konstantine Tckheidze 1959, formerly transporting 300 passengers per hour) adding to it a new technical facility building; erecting 5 rope way supporting masts, three out of total in a densely-populated neighborhood. The expert conclusion to obtain the building permit is based on a highly unprofessional and completely unacceptable research as Vasil Gabashvili House at 54, Rustaveli Ave. has been totally ignored, thus issuing the building permit by not taking into consideration a highly important cultural heritage site. Therefore any comprehensive assessment, structural analysis and determining the scope of anticipated damage to the cultural heritage building located at 54, Rustaveli Ave. is not conducted. More specifically, the negative impact that will be caused by the demolition of the building located at 6, Ekaterine Gabashvili Str., reconstruction and extension of the ropeway station and the constant vibrations generated by the operation of the ropeway is not evaluated. The permitted reconstruction do not include any work that will protect the cultural monument from damage.  Known as the Vasil Gabashvili House, this two-storey residential building of high artistic merit was designed by Korneli Tatishchev in 1897. It is one of the most distinguished among the houses designed and built in Tbilisi in the second half of the 19th century. The façade, designed in the neo-Baroque style and lavishly adorned with carvings, is provided with a wooden fretwork balcony, which rests on a stone socle projecting from the façade and runs along two storeys. The unique structural solution employed in the balcony design defines a typological specificity of the building. Equally remarkable is an entrance hall, also in neo-Baroque style, the refined architectural decorations of which find no parallel among 19th century heritage building entrance halls.    Currently the demolishing process of the buildings located at 6, Ekaterine Gabashvili is started and as expected is a treat for  the cultural heritage building located at 54, Rustaveli  Ave.  As a result of the vibrations caused by demolition works, the plaster of the entrance hall walls, which was in emergency state, start to fall. Moreover, the most threat causing will be the new technical facility building, which if constructed is planned to be 7 m distance away from the bearing wall (and the entrance hall) of the cultural heritage building.  We request to stop the ongoing demolishing and construction works; to carry out the structural analyzes of the cultural heritage building at 54, Rustaveli Ave.; to evaluate the damage threat in order to eliminate risks caused by the new construction works and to elaborate precise plan of actions that could prevent any further damages of the cultural heritage site.    .             
gallery images

პატიება

ლაშამ აპატიოს შორენას Fecebook-მეგობრებიდან ამოშლა.
gallery images

აიკრძალოს წითელი ფერი

აიკრძალოს წითელი ფერის ტანსაცმელი,ბიუსჰალტერი,საცვალი,ფეხსაცმელი,პომადა,ცხვირსახოცი,პირსახოცი,თეთრეული,ფარდა,შპალერი,ქვაბები,ტაფები და ა.შ. სხვადასხვა სუვენირები.
gallery images

აღდგეს მუნიციპალური ტრანსპორტი

დაუყონებლივ აღდგეს  მუნიციპალური ტრანსპორტი. რადგან მოქალაქეებს შორი მანძილის გავლა უწევთ ფეხით,პროდუქტების და მედიკამენტების შესაძენად. აღარ გვაქვს ტაქსის ფული. 
gallery images

ხაშურის მუნიციპალიტეტს დაერქვას ვალერისის მუნიციპალიტეტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამგზის მაჟორიტარი დეპუტატი და ერთგზის (მეოთხედ) პარლამენტის წევრი ვალერი გელაშვილის ღვაწლისა და დამსახურების გამო ხაშურის მუნიციპალიტეტის წინაშე, ხაშურის მუნიციპალიტეტს ეწოდოს ვალერისის მუნიციპალიტეტი. 
gallery images

მართვის მოწმობის აღიარება საფრანგეთში

გთხოვთ მოხდეს ქართული მართვის მოწმობის აღიარება საფრანგეთში, რათა აღარ გვიწევდეს გადაბარება გამოცდების, რაც დროს , ენერგიას და თანხას მოითხოვს. ვფიქრობ ბევრი ქვეყანა არის აღიარებული , რომელთა საგამოცდო სისტემა საქართველოსას არაფრით სჯობნის, ასე რომ ჩვენც გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ იგივე, თუნდაც რამოდენიმე სავალდებულო პრაქტიკული საათის გავლის შემდეგ, რომ ყველაფრის თავიდან ჩაბარება არ გვიწევდეს.მადლობა
gallery images

კანონი შინაური ბინადარი ცხოველების შესახებ

საქართველოს სჭირდება კანონი შინაური ბინადარი ცხოველების შესახებ, რომელიც დაიცავს, როგორც მოქალაქეთა უფლებებს, ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს, ასევე, შინაური ბინადარი ცხოველების უფლებებს და გარემოს ზოგადად. კსნონი ხელს შეუწყობს: ✅ ცხოველების გამრავლების  ლიცენზირება და მონიტორინგი ✅ ცხოველების კასტრაცია/სტერილიზაცია ✅ მუნიციპალური ვეტერინარული კაბინეტი და თავშესაფარი ✅ დაავადებათა კონტროლი ✅ მიგრაცია და ადგილმდებარეობის დადგენა ✅ ცხოველების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის კრიმინალიზაცია (სისხლის სამართლებრივ დევნა) ✅ ცხოველის აყვანის და ზრუნვის წესი   და მრავალი სხვა. აღნიშნული პრობლემა წლებია დგას საზოგადოების წინაშე, 2016-2020 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო კანონმდებლობის მიღების საკითხი, რაც მიგვაჩნია, რომ პირდაპირი მავნებლობაა ქვეყნის მოქალაქეთა და ფაუნის მიმართ!  პეტიცის მიზანია აღნიშნული საკითხის მიმართ ფართო საჯარო ყურადღების მიქცევა, საკანონმდებლო დონეზე (ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ქალაქის საკრებულოს თუ ცენტრალური ხელისუფლების) საკითხის განხილვა და კანონპროექტის ინიცირება.   ვიწვევთ სფეროს ექსპერტებს კანონმდებლობის მოსამზადებლად, ამასთან ჩვენი პარტია თვლის, რომ საკითხის გადაწყვეტას სჭირდება პოლიტიკური ინიციატივა, საზოგადოების მხარდაჭერით, რადგან გადაწყვეტილება, ასევე პოლიტიკურია!   info@freechoice.ge   ✅          
gallery images

აიკრძალოს ტელევიზორში სექსუალური სერიალები და გადაცემები რომელსაც ერი გადაგვარებამდე მიჰყავს.დაუშვან სკოლებში რელიგია სასწავლებლად რომ ბავშვი აღიზარდოს მართლმადიდებლად.

გატარდეს ეროვნული და რელიგიური რეფორმები.ტელევიზიებში და სკოლებში ,და აიკრძალოს სექსუალური სერიალები ბავშვები რომ არ გადაგვარდენ და აიკრძალოს ტელევიზიების მიერ პროპაგანდა სექსუალური გადაცემების არგაშვება .მეტი დრო დაეთმოს ისეთ გადაცემებს და კინოებს სადაც ერი ქართველობისკენ და მთავარი ქრისტიანული სარწმუნეობისკენ მოაქცევს.
gallery images

დავიცვათ ჩვენი ოთხ თათა მეგობრები

საერთაშორისი პრაქტიკა და მრავალი განვითარებული ქვეყნის მაგალითი გვაჩვენებს რომ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, ყიდვა-გაყიდვის წესების დარღვევა სამართლებრივად კანონით დასჯადია. საქართველოში არსებული კანონმდებლობა ძალიან სუსტია. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შევქმენით პეტიცია, ვაგროვებთ ხელმოწერებს შემდეგი მოთხოვნით: 1. ყველა ვეტ-კლინიკას, ფედერაციას,კლუბს დაეკისროს ვალდებულება და აქტიურ მოთხოვნად გახადონ ჩიპირება. 2.მოვითხოვთ, მონიტორინგის სამსახურმა შეასრულოს მასზე დაკისრებული ვალდებულება, დაიწყოს მასიური რეიდი ყველა რაიონსა და ქალაქში ცხოველთა პატრონთა შემოწმება ჩიპზე, არ ქონის შემთხვევაში პირველად შემოწმებაზე ჯარიმა განისაზღვროს 50 ლარის ოდენობით და ჩიპის ჩასადგმელად მიეცეს 3 დღიანი ვადა. განმეორების შემთხვევაში მოხდეს ჯარიმის ოდენომის გაზრდა. 2. აიკრძალოს და გახდეს დასჯადი ცხოველთა (კატა,ძაღლი) რეალიზაცია ღია სივრცეში, ბაზრობებზე ყოველგვარი საბუთის,ვეტ-პასპოტის, ჰიგიენური წესების დაცვის გარეშე. 3.გაიზარდოს ჯარიმა პატრონიანი (ჩიპირებული)ძაღლის მიტოვების შემთხვევაში 1000 ლარამდე. 4.აიკრძალოს არა ოფიციალური კერძო კლუბები, რომლებიც გასცემს საგვარეულო ნუსხას, რაც ხელს უწყობს გაურკვეველი წარმომავლობის ცხოველთა გამრავლებას. 5.გამკაცრდეს კანონი ცხოველთა წამების, საავარიო შემთხვევების ფაქტებზე.
gallery images

სოციალურ სამუშაოში დაინერგოს ხარისხიანი სერვისები, რომელიც უზრუნველყოფს, პოსტ-მშობიარობის დეპრესიაში მყოფი ქალების მხარდაჭერას, ინფორმირებულობასა და მათ გაძლიერებას

პოსტ-მშობიარობის შემდგომ, ქალებს ემართებათ დეპრესია, რაც იწვევს მათი სასიცოცხლო ენერგების დასუსტებას. დეპრესიის გამო, ქალებს უყალიბდებათ არაჯანსაღი დამოკიდებულება როგორც საკუთარი თავის, ასევე, ბვშვებისა და ოჯახის წევრების მიმართ. სამწუხაროდ, აღნიშნულ თემაზე, საზოგადოებაში ცნობიერების დონე საკმაოდ დაბალია, რის გამოც, ეს საკითხი ყურადღების მიღმა რჩება. რეალურად, პრობლემა გაცილებით კომპლექსურია, რადგან პირდაპირ კავშირშია ბავშის კეთილდღეობასთან. პეტიციის მიზანია, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წარვადგინოთ ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს, სოციალური მუშაკების ინტერვენციას, აღნიშნული საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას და ამასთანავე, ისეთი სერვისების დანერგვასა და განხორციელებას, რომელიც იქნება ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ბენეფიციართათვის. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ პროცესების დაძვრა, ხელს შეუწყობს, ჯანმრთელობის სფეროში სოციალური მუშაკების ჩართვასა და გააქტიურებას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საკითხია.
gallery images

ვითხოვთ საკანონმდებლო ცვლილებებს ვეტერინარიის შესახებ

კომპანიონ ცხოველთა მეპატრონეები, რომლებიც მათ ოჯახის წევრებისგან ვერ განვარჩევთ, ხშირად ვეჯახებით მეტად არასასურველ და ტრაგიკულ სიტუაციას მათი არასრულყოფილი ვეტერინარული მომსახურების გამო. გარდა ვეტერინარების კომპეტენციის ნაკლებობისა იკვეთება სისტემური პრობლემები, რის შედეგადაც კომპანიონი ცხოველების მეპატრონეები თავს დაუცველად გრძნობენ ხოლო ვეტერინარები დაუსჯელობის გრძნობის გამო რიგ შემთხვევებში დაუდევრად და უპასუხისმგებლოდ ასრულებენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას. სწორედ ამ სისტემურ პრობლემებზე გვინდა გავამახვილოთ ყურადღება:1. არ არსებობს ვეტერინარის საქმიანობის კონტროლზე უფლებამოსილი უწყება; სურსათის უსაფრთხოების ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარული კლინიკების კონტროლის დეპარტამენტს მხოლოდ ვეტ კლინიკების სანჰიგიენური მდგომარეობის შემოწმება შეუძლია და არ აქვს უფლება შეამოწმოს სამედიცინო ჩანაწერები, ოქმები და ვიდეო ჩანაწერები.2. არ არსებობს ქვეყნის მასშტაბით მიღებული საერთო სავალდებულო პროტოკოლები, მათ შორის ანესთეზიის პროტოკოლი, რომლითაც იხელმძღვანელებდა როგორც ვეტერინარი ისე სასამართლო, ცხოველის და მეპატრონის დაზიანების შემთხვევაში. ამის შედეგად ხდება მრავალი დარღვევა, მათ შორის სანარკოზე ძილში ცხოველების სახლში გაწერა.3. არაა განსაზღვრული, თუ რომელი ოპერაციის ჩატარება შეიძლება არასადღეღამისო კლინიკაში და კლინიკები ატარებენ ურთულეს ოპერაციებს: ონკოლოგიურ ამპუტაციას, თირკმლის ოპერაციას, გულზე ოპერაციას იმ პირობებში, როცა არ შეუძლიათ პოსტოპერაციული დაკვირვების წარმოება, რადგან არ გააჩნიათ სტაციონარი. ასეთ შემთხვევებში ხდება პაციენტების სახლში არაამბულატორიულ პირობებში გაწერა, რის შედეგადაც რიგ შემთხვევებში დგება სიკვდილი და ფსიქოლოგიური ტანჯვა ადგება ადამიანებს. მკაცრად უნდა განისაზღვროს იმ ქირურგიულ ოპერაციათა ჩამონათვალი, რომლის ჩატარების უფლება შეიძლება გააჩნდეთ სტაციონარის არმქონე კლინიკებს. ამ ჩამონათვალს უნდა ჰქონდეს სავალდებულო კანონის სახე და მისი დარღვევისთვის უნდა ისჯებოდეს კლინიკა.4. ქუჩის ცხოველების პოპულაციის მართვის მიზნით ჩატარებული ოპერაციებიდან პაციენტების გაწერა რიგ შემთხვევებში ხდება სანარკოზე ძილში. რაც ქვეყნის მასშტაბით ანესთეზიის საერთო- სავალდებულო პროტოკოლის არარსებობის შედეგია.5. კლინიკაში ცხოველებს უტარდებათ მანიპულაციები და ადმინისტრირდება მედიკამენტები, რის დასახელებებს და დანიშნულებას არ აცნობენ პატრონს.6. ხშირად მკურნალობა მიმდინარეობს დიაგნოზის დასმის აუცილებელი პროცედურების გვერდის ავლით, რაც ასევე საერთო-სავალდებულო პროტოკოლების არარსებობის შედეგია.7. არ არსებობს ქვეყნის მასშტაბით საერთო-სავალდებულო პროტოკოლი ცხოველის ევთანაზიის გადაწყვეტილების მიღების და გახორციელების შესაზებ, რაც ხშირად ნაჩქარევი გადაწყვეტილების მიზეზი ხდება ცხოველის მოკვდინების სასარგებლოდ.8. არ არსებობს ვეტერინარებისა და ვეტ კლინიკებისთვის ლიცენზიის შეჩერების მექანიზმი.9. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 148 ე მუხლის მიხედვით ცხოველი განიხილება ნივთად, რის გამოც ვეტერინარიის საგანი ანუ ცხოველის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ცხადდება არარსებულ ცნებად. და ვეტერინარის შეცდომის მსხვერპლი ცხადდება ნივთად.8. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 148-ე მუხლი წინააღმდეგობაშია საქართველოს სისხლის სამართლის 259-ე მუხლთან, რომელიც ცხოველის წამებას სისხლის სამართლის დანაშაულად განიხილავს. შეუძლებელია ნივთი აწამო. ასევე შეუძლებელია ნივთი მოკლა.10. არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც განსაზღვავდა კომპანიონი ცხოველის ცნებას და მის ფუნდამენტალურ უფლებას სიცოცხლეზე და ტანჯვის გარეშე სიცოცხლეზე და სრულყოფილ ვეტერინარულ მომსახურებაზე.11. არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავდა კომპანიონი ცხოველის მეპატრონის უფლებებს. ამიტომ კომპანიონი ცხოველის პატრონები მხოლოდ ნივთის მესაკუთრეებად განიხილებიან და მატერიალური ზარალის გარდა სხვა სახის ზიანი კანონს მზედველობიდან ეპარება.ვითხოვთ ვეტერინარიის დარგში განვითარებული ქვეყნების (აშშ, ევროგაერთიანების წევრი სახელმწიფოები, რუსეთის ფედერაცია და მრავალი სხვა) მსგავსი საკანონმდებლო გარემოს შექმნას. ვეტერინარიის დარგის კანონით რეგულირების ეფექტურობის ასამაღლებლად დაევალოს პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც დაკმაყოფილდება ჩვენი მოთხოვნები:1. განისაზღვროს უწყება, რომელსაც ექნება უფლებამოსილება განახორციელოს ვეტერინარული საქმიანობის კონტროლი ( ოპერაციების ოქმების, დანიშნულებების, ევთანაზიის გადაწყვეტილების მიღებისთვის აუცილებელი პროცედურების ჩანაწერების, ვიდეო კამერების ჩანაწერების ამოღება და განხილვა).2. განისაზღვროს უწყება, რომელსაც შეეძლება ვეტერინარებისა და ვეტ კლინიკებისთვის ლიცენზიის მინიჭება ან შეჩერება/ჩამორთმევა. ასევე განისაზღვროს ლიცენზიების მინიჭების და შეჩერება/ჩამორთმევის კრიტერიუმები და წესები.3. შეიქმნას და მიღებულ იქნას საერთო სავალდებულო პროტოკოლები ანესთეზიის, ქირურგიული ოპერაციების, ინფექციური და სხვა სახის დაავადებების მკურნალობის, რომელთა შეუსრულებლობაც კვალიფიცირებული იქნება კანონდარღვევად.4. განისაზღვროს იმ ქირურგიულ ოპერაციათა ნუსხა, რომელთა ჩატარება მხოლოდ სადღეღამისო კლინიკებში იქნება შესაძლებელი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ნაოპერაციებ პაციენტზე სამედიცინო მხარდაჭერის განხორციელება, რაც დაიცავს როგორც ცხოველს ასევე მის მეპატრონეს გარდაუვალი ფსიქოლოგიური ტანჯვისა და სხვა ტრავმებისგან ცხოველის მდგომარეობის დამძიმების ან სიკვდილის შემთხვევაში. ის კლინიკები, რომლებიც ჩაატარებენ მაღალი რისკის შემცველ ოპერაციებს პოსტოპერაციულ პერიოდზე აუცილებელი დაკვირვების ჩატარების შესაძლებლობის არ ქონის პირობებში, რის გამოც არ უზრუნველყოფენ სამედიცინო ზედამხედველობას, უნდა დაისაჯონ ლიცენზიის ჩამორთმევით.5. კანონით განისაზღვროს კომპანიონი ცხოველის ცნება და მიღებულ იქნას კომპანიონ ცხოველთა დამცელი კანონმდებლობა, რაც დაიცავს მათ უფლებას სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და ხარისხიან ვეტერინარულ მომსახურებაზე.6. შესაბამისობაში მოვიდეს სისხლის სამართლის 259-ე მუხლი და სამოქალაქო კოდექსის 148-ე მუხლი და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 148ე მუხლიდან ამოღებული იქნას ცხოველის, როგორც ნივთის, განსაზღვრება. შედეგად, ვეტერინარიის საგანი ანუ ცხოველის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა კანონისთვის ხელშესახებ მოვლენად იქცევა და ვეტერინარები ცოცხალ არსებებს უმკურნალებენ და არა ნივთებს.
gallery images

აეკრძალოს ნათია ქოლუსის იუთუბზე არსებულ კონსპირაციულ ვიდეოებზე წვდომა!

               ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად ზიარდება ნათია ქოლუსის სახელით ცნობილი "ბლოგერის" ვიდეოები ინტერნეტ-სივრცეში, სადაც იგი თავდაჯერებულად ანვითარებს შეთქმულების თეორიას, რომლის მიხედვითაც, ლგბტ თემი ცდილობს პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში ჩაგდებასა და ქრისტიანული ღირებულებების განადგურებას საზოგადოებაში. მისი აზრით, საქართველოს დედაქალაქში 5 ივლისისთვის დაგეგმილი "ღირსების მარში" ემსახურებოდა სწორედ იმ პროპაგანდისტული მანქანის ამოქოქვას, რომელიც, მისი თქმით, კანადასა და სხვა დასავლურ ქვეყნებში უკვე კულმინაციურ ეტაპს აღწევს "ბავშვების გარყვნით" დაწყებული, "მათი გენდერული როლის გარეშე აღზრდით" დამთავრებული. სწორედ ამ მოტივით ამართლებს იგი 5 ივლისის ძალადრობრივ კონტრაქციაში მონაწილეობას.                ქალბატონი ნათიას ეს უსაფუძვლო შიშები და საქართველოში არსებული მდგომარეობის ფუნდამენტურად შეუსაბამო სწორება კანადასთან (სადაც იგი, ჩემი ინფორმაციით, გარკვეული დროის განმავლობაში ცხოვრობდა), თავისი აქა-იქ ჩართული ინგლისურენოვანი ფრაზებითა და წარსული გამოცდილებით (მისი თქმით, იგი ოდესღაც, ზოგადად, ლგბტ თემისა და მათი სიტყვის თავისუფლების მხარდამჭერი იყო), რაც შესაძლოა ზოგიერთებმა "პროგრესულადაც" აღიქვეს, არ იქნებოდა ჩემთვის საინტერესო - რომ არა ქალბატონი ქოლუსის მიერ სოციალურ ქსელში გაზიარებული ჩემი და სხვა ლიბერტარიანელი თუ გულწრფელად კონსერვატორი აკადემიკოსების ვიდეოები, რომლებსაც იგი "თავისიანებად" გვასაღებს.                ჩვენ, სინამდვილეში, სიტყვის თავისუფლებისთვის ვიბრძვით კანადაშიც, აშშ-შიც, დიდ ბრიტანეთშიც და ა.შ. და არაფერი საერთო არ გააჩნია ჩვენს აკადემიურ, ცოდნაზე დაფუძვნებულ მოსაზრებებს "ბლოგერის" მიერ გამოთქმულ შეხედულებებთან, რომლებიც მას 3-4 წუთიანი იუთუბ ვიდოებიდან შინაარსის გამოტანითა თუ ვერ გამოტანით "ჩამოუყალიბდა".                სწორედ ამიტომ, პეტიციაზე ხელმომწერები, მოვითხოვთ საქართველოს მთავრობისგან, აეკრძალოს ნათია ქოლუსის იუთუბზე არსებულ კონსპირაციულ ვიდეოებზე წვდომა, ჩამოერთვას მობილური ტელეფონი ძალოვანი უწყებების მიერ და იუთუბის სტანდარტული აპლიკაციის ნაცვლად, დაუინსტალირდეს მისი ინტელექტუალური მონაცემებისთვის უფრო შესაბამისი ვერსია "Youtube Kids", რათა ისედაც დაყლეებული საზოგადოების ნაწილი, უფრო მეტად არ დააყლეოს.
gallery images

მობილური კავშირი მეტროში

თბილისის მეტროპოლიტენის სადგურებს შორის დამაკავშირებელ გვირაბებში არ არსებობს მობილური კავშირი, რაც იწვევს მომხმარებელთა უკიდურეს გაღიზიანებას და არ შეესაბამება ცხოვრების თანამედროვე პირობებს. Მოვითხოვთ, აღმოიფხვრას ხსენებული პრობლემა.