gallery images

საჭიროა 999359 ხელმოწერა

641
1000000

ადრესატი:

საქართველოს პარლამენტი

ემიგრანტების ერთობა

საქართველოს მოქალაქეები და ემიგრანტები, მოვითხოვთ კანონით აიკრძალოს საქართველოში მიწის ნაკვეთების და უძრავი ქონების გაყიდვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე