gallery images

საჭიროა 478 ხელმოწერა

22
500

ადრესატი:

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მოიხსნას თსსუში ფინალური გამოცდები

მოიხსნას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ფინალური გამოცდები!