gallery images

საჭიროა 1986 ხელმოწერა

14
2000

ადრესატი:

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

მოვითხოვთ რომ ესპანეთის ჩემპიონატი გაუშვათ ტელევიზორში ან შეიქმნას ახალი არხი