gallery images

საჭიროა 371 ხელმოწერა

629
1000

ადრესატი:

საქართველოს მთავრობა
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გადავარჩინოთ ონის,ისტორიული ჭიდაობის დარბაზი დანგრევას.

 დავდგეთ ერთად და არ დავანგრევინოთ ონის ისტორიული ჭიდაობის დარბაზი .