gallery images

საჭიროა 1477 ხელმოწერა

23
1500

ადრესატი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

უსამართლოდ შეფასებული ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი

ყველაზე რთულად და დაუნდობლად გასწორდა ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი, ამ ვარიანტში პროცენტულად უფრო მეტი ვარიანტი ჩაიჭრა