gallery images

საჭიროა 49988 ხელმოწერა

12
50000

ადრესატი:

ფინანსთა სამინისტრო

უძრავი ქონების გაქირავებიდან შემოსავალზე ფიზ. პირებისთვის საშემოსავლო გადასახადი შემცირდეს 5%-მდე

შემცირდა მხოლოდ ბინების გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლის გადასახადი. უნდა შემცირდეს სხვა დანარჩენი უძრავი ქონების გაქირავებიდან მიღებული შემოსავალიც.