Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

21 ნოემბერი

2016

გიორგი
ტატიშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 2487 ხელმოწერა
  13
  2500
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა , საქართველოს პრეზიდენტი

  ტრანსგენდერი ქალების პეტიცია

   

  მომზადდა ტრანსგენდერი ადამიანების მიერ სათემო ორგანიზაციების ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრის მხარდაჭერით (www.trans.org.ge)

  "მანიფესტი განკუთვნილია საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს მთავრობისათვის, რათა პოლიტიკური დღის წესრიგში მოექცეს ტრანსგენდერ ადამიანთა უფლებების დაცვა და გათვალისწინებული იქნეს ჩვენი საჭიროებები.

  თემის გზავნილები:

  ჯანმრთელობის უფლების დაცვა

  ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში გათვალისწინებულ იქნეს ტრანსგენდერი ადამიანების საჭიროებები!

  გენდერის სამართლებრივი აღიარება

  აღმოიფხვრას სქესის შესახებ ჩანაწერში ცვლილების შეტანისათვის არსებული უფლებაშემლახავი პრაქტიკა და დაინერგოს გენდერის სამართლებრივი აღიარების სწრაფი, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი მექანიზმი!

  ტრანსფობიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული

  შემუშავდეს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური სტრატეგია!

   

  ჩვენი მოთხოვნები საქართველოს ხელისუფლებას

  • სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოხდეს ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო პროცედურების დაფინანსება ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე;
  • ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს გენდერის სამართლებრივი აღიარებისა და სქესის კვლავმინიჭების პროცედურები;
  • სახელმწიფომ შეიმუშავოს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან ბრძოლის ერთიანი სტრატეგია.

  ტრანსგენდერ ადამიანთა მდგომარეობა საქართველოში

  საქართველოში მცხოვრები ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობის პირველი კვლევა ,,ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფმა’’ (WISG) 2012 წელს ჩაატარა. კვლევამ გამოავლინა, რომ ტრანსგენდერი ადამიანები არიან სისტემური დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ქვეყანაში, მათ მიმართ ხშირია ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა როგორც საჯარო სივრცეებში, ისე ოჯახში. ტრანსგენდერი ადამიანები ხდებიან დისკრიმინაციისა და შევიწროების მსხვერპლნი დასაქმების ადგილებზე. ტრანს თემის წინაშე მდგარი გამოწვევები სახელმწიფოს მხრიდან სრულიად უგულვებელყოფილია. ქვეყანაში არსებული სტიგმა ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ და სატელევიზიო მედიის და პოლიტიკოსების ერთი ნაწილის მიერ ამ ადამიანების ეგზოტიზაცია ახდენს ტრანსფობიური გარემოს ფორმირებას, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის თავისუფალი და თანასწორი სივრცისთვის ადგილი აღარ რჩება.

  ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზება

  საქართველოში ტრანსგენდერობა სრულად მედიკალიზებული და პათოლოგიზირებულია და არ ითვალისწინებს ტრანსგენდერობის ფართო სპექტრს. ქვეყანაში არ არსებობს ტრანსსპეციფიური სამედიცინო პროცედურების კლინიკური გაიდლაინები და პროტოკოლები. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არ ხდება ტრანსსპეციფიური სამედიცინო პროცედურების დაფინანსება.

  გენდერის სამართლებრივი აღიარება

  გენდერის სამართლებრივი აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით არ რეგულირდება. პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის შესახებ ჩანაწერის ცვლილებისათვის დადგენილია უფლებაშემლახავი პრაქტიკა. პრაქტიკის მიხედვით, გენდერის სამართლებრივი აღიარებისათვის ტრანსგენდერი ადამიანები ვალდებულნი არიან ჩაიტარონ არასასურველი და ძვირადღირებული სამედიცინო პროცედურები.

  ტრანსფობიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული

  სახელმწიფოს არ გააჩნია სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტური სტრატეგია. ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ ჩადენილი ყველა გახმაურებული სიძულვილით მოტვირებული დანაშაულის ირგვლივ თემს და საზოგადოებას აქვს პასუხგაუცემელი შეკითხვები. ქვეყანაში არ ხდება ჰომოფობიური და ტრანსფობიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის სტატისტიკის წარმოება. შესაბამისად, არ ხორციელდება ამ ტიპის დანაშაულის პრევენცია.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  სანია ჭულუხაძე Georgia Tbilisi 03/02/2019
  2
  მარიამი ჭელიძე საქართველო ქუთაისი 18/03/2018
  3
  პეტრე ჭელიძე საქართველო ქუთაისი 18/03/2018
  4
  ნინო დიერაშვილი საქართველო სიღნაღი 31/12/2017
  5
  დავითი ქურიძე საქართველო თბილისი 16/11/2017
  6
  სოფო ებრალიძე საქართველო თბილისი 23/12/2016
  7
  ირაკლი ფირანაშვილი საქართველო თბილისი 11/12/2016
  8
  გიორგი აბესაძე 24/11/2016
  9
  ნიკა გელაშვილი საქართველო ქუთაისი 23/11/2016
  10
  ნათია ხარატიშვილი საქართველო თბილისი 23/11/2016
  11
  tedo sharabidze saqartvelo batumi 23/11/2016
  12
  Tristan'i MamasakhlisaShvili 23/11/2016
  13
  გიორგი ტატიშვილი 21/11/2016