Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

02 თებერვალი

2018

სოლიდარობის ქსელი-მშრომელთა ცენტრი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 9860 ხელმოწერა
  140
  10000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  დაიხვეწოს მასობრივი დათხოვნისა და რეოგრანიზაციის შესახებ კანომდებლობა

  ხშირად დამსაქმებლები რეორგანიზაციას იმიზეზებენ იმისთვის, რომ მათთვის არასასურველი კადრები სამსახურიდან გაათავისუფლონ. ასევე, გარკვეულ შემთხვევებში რეორგანიზაცია ფასადურია და მხოლოდ კონკრეტული პიროვნებების კერძო ინტერესების გამო ხორციელდება, რასაც თან ახლავს მრავალი ადამიანის სამუშაოდან გათავისუფლება, ისე რომ დასაქმებულებს საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია როდის დაიწყო რეორგანიზაცია, რატომ გახდა რეორგანიზაცია საჭირო, როგორ შეირჩნენ გათავისფლებული პირები და ა.შ.

  სამწუხაროდ, დღეს რეორგანიზაცია არ არის რეგულირებული საქართველოს შრომის კოდექსით. აღნიშნული ორგანული კანონი ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა დაცვას მსგავსი ტიპის პროცესებისგან, რითაც არაკეთილსინდისიერი დამსაქმებლები ბოროტად სარგებლობენ.

   

  პირველ რიგში, გაურკვეველია რა იგულისხმება რეორგანიზაციის პროცესში. რა უფლებები და ვალდებულებები არსებობს ასეთ დროს შრომითი ურთიერთობის მხარეებისათვის.  

  საქართველოს შრომის კოდექსი ასევე,  არ იცნობს ტერმინს კოლექტიური დათხოვნა.  აღნიშნული კანონის 381 მუხლით დარეგულირებულია მასობრივი დათხოვნის შემთხვევები:

  -         მასობრივი დათხოვნა შესაძლებელია ეკონომიკური გარემოებების, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებების შედეგად, რაც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას.

   

  -         მასობრივი დათხოვნა ხორციელდება 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.-    მასობრივ დათხოვნაში იგულისხმება დამსაქმებლის მიერ სულ მცირე 100 (ასი) ადამიანთან ერთდროულად ხელშეკრულების შეწყვეტა.

  -         დამსაქმებელი ვალდებულია მასობრივ დათხოვნამდე, სულ მცირე, 45 კალენდარული დღით ადრე წერილობითი შეტყობინება გაუგზავნოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და იმ დასაქმებულებს, რომლებსაც უწყდებათ შრომითი ხელშეკრულებები.

   

  მოცემული მუხლი არ არის შესაბამისობაში ევროკავშირის დირექტივასთან (98/59/EC დირექტივა). ქართული კანონმდებლობა არის მწირი მასობრივ დათხოვნასთან დაკავშირებით, რაც დიდი პრობლემაა დასაქმებულთა დაცვის თვალსაზრისით და ვერ აკმაყოფილებს ღირსეული დასაქმების პრინციპის დამკვიდრებას ქართულ რეალობაში.

   

  საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად, მასობრივი დათხოვნის შესახებ წერილობით შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. თუმცა კოდექსში არ არის განსაზღვრული, რა ინფორმაცია უნდა იქნეს მითითებული წერილობით შეტყობინებაში. ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არ არის უფლებამოსილი, ჩაერიოს მასობრივი დათხოვნის პროცესში და გარკვეული ზემოქმედება იქონიოს მასზე. მაშინ ისმის კითხვა, რა აზრი აქვს, დამსაქმებელი შეატყობინებს თუ არა სამინისტროს მასობრივი დათხოვნის შესახებ?!

   

  საქართველოს შრომის კოდექსით არ არის განსაზღვრული (ეკონომიკური გარემოებების, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებების შედეგად დამდგარი აუცილებელი) სამუშაო ძალის შემცირებისას დასათხოვი პირების შერჩევის კრიტერიუმები. ამასთან, ქართული შრომის კანონმდებლობა არ აღიარებს დათხოვილი პირის ხელახლა დაქირავების პრიორიტეტს.

   

  ხოლო დირექტივის (98/59/EC)  შესაბამისად,  „კოლექტიური დათხოვნა“ ნიშნავს შრომის ხელშეკრულების ისეთ შეწყვეტას, როდესაც დამსაქმებელი:

  ა) 30 დღის განმავლობაში ათავისუფლებს მინიმუმ 10 პირს იქ, სადაც ჩვეულებრივ მუშაობს 20-ზე მეტი და 100-ზე ნაკლები; - მინიმუმ 10%-ისა იქ, სადაც ჩვეულებრივ მუშაობს 20ზე მეტი და 300-ზე ნაკლები; მინიმუმ 30 პირისა იქ, სადაც ჩვეულებრივ მუშაობს 300 ან მეტი.

  ბ) ან 90 დღის განმავლობაში მინიმუმ 20 პირისა, მიუხედავად დასაქმებულთა რაოდენობისა.

   

  ამასთან მასობრივი დათხოვნის დროს დამსაქმებელმა უნდა მიაწოდოს ყველა სათანადო ინფორმაცია დასაქმებულს და წერილობითი ფორმით აცნობოს შემდეგი:

  - დაგეგმილი კოლექტიური გათავისუფლების მიზეზები;

  - გათავისუფლების რაოდენობა და გასათავისუფლებელ დასაქმებულთა

  კატეგორიები;

  • დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა და კატეგორიები;
  • პერიოდი,რომლის განმავლობაში განხორციელდება გათვისუფლება;
  • გასათავისუფლებელ დასაქმებულთა შერჩევის კრიტერიუმები
  •  გათავისუფლების შედეგად გადასახდელი თანხების კალკულაციის მეთოდი.

   

  ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, მოცემულ დოკუმენტზე ხელმომწერნი ვითხოვთ:

  კანონმდებლბობით სასწრაფოდ დარეგულირდეს ორგანიზაციების რეორგანიზაციის და მასობრივი დათხოვნის პროცესი. გათვალისწინებულ იქნეს ევროკავშირის დირექტივის მოთხოვნები სრულად, შესაბამის სახელმწიფო უწყებას მიეცეს ქმედითი უფლებამოსილება მასობრივი დათხოვნის დროს ჩაერთოს პროცესში, რაც არაკეთილსინდისიერ დამსაქმებლებს აღარ მისცემს საშუალებას უხეშად შელახოს დასაქმებულთა შრომითი უფლებები.

   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ლია ჯალალიშვილი საქართველო თ3ლავი 13/03/2018
  2
  მაია ბიძინაშვილი საქართველო სიღნაღი 19/02/2018
  3
  ნუცა ჩოჩიშვილი საქართველო თბილისი 14/02/2018
  4
  გვანცა კახნიაშვილი საქართველო თბილისი 11/02/2018
  5
  ინა ჩარკვიანი საქართველო თბილისი 11/02/2018
  6
  ირმა თელია საქართველო თბილისი 08/02/2018
  7
  ერეკლე გაჩეჩილძე საქართველო თბილისი 07/02/2018
  8
  ქეთევან ნაზღაიზე საქართველო თბილისი 07/02/2018
  9
  ლევან დაქიშვილი გერმანია ოსნაბრუკი 06/02/2018
  10
  ქრისტინე პახომოვი საქართველო თბილისი 06/02/2018
  11
  ნინო ნადირაძე საქართველო თბილისი 06/02/2018
  12
  ანი ქავთარაძე საქართველო თბილისი 06/02/2018
  13
  დავით კილაძე საქართველო თბილისი 06/02/2018
  14
  ზურაბ მაისურაძე საქართველო ქუთაისი 05/02/2018
  15
  თამარ ურუმაშვილი გერმანია ბერლინი 05/02/2018
  16
  გვანცა ხუნწარიძე საქართველო თბილისი 05/02/2018
  17
  ქეთევან ახობაძე საქართველო თბილისი 05/02/2018
  18
  ნინო ხაზარაძე საქართველო რუსთავი 05/02/2018
  19
  ნატა კოტეტიშვილი საქართველო თბილისი 05/02/2018
  20
  ნანა სხირტლაძე საქართველო თბილისი 05/02/2018