საკონტაქტო ინფორმაცია
გადაეცეს მრავალშვილიან ოჯახებს ბინები

საჭიროა 8346 ხელმოწერა

1654
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • თბილისის მერია

გადაეცეს მრავალშვილიან ოჯახებს ბინები

საქართველოს მთავრობამ მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც მრავალშვილიან ოჯახებს ერიცხებათ სუფსიდია 5%-დან 8%-მდე, მხოლოდ 5 წლის განმავლობაში. ეს წარმოადგენს მხოლოდ მიზერულ დახმარებას, რომლის გამოყენებაც ვერ ხერხდება. იმისთვის, რომ დემოგრაფიული პრობლემა გადაიჭრას და ქვეყანა განვითარდეს საჭიროა მრავალშვილიანი ოჯახები დაკმაყოფილდნენ მათთვის შესაბამისი საცხოვრებელი ფართით.