საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

სპეციალური მასწავლებლის სტატუსის გათანაბრება მასწავლებლის სტატუსთან

2013 წლის 26 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა …