Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

09 დეკემბერი

2016

Iuri
Ghvinjilia
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 968 ხელმოწერა
  32
  1000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა , საქართველოს პრეზიდენტი

  ლაზური მეგრული და სვანური ენებისთვის რეგიონალური ენის სტატუსის მინიჭება

  <!--StartFragment-->

  ღია წერილი საქართველოს პრეზიდენტს , საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

  ბატონებო ,

  როგორც მოგეხსენებათ, სამეგრელოს რეგიონი დასახლებულია ხალხით, რომელთა სასაუბრო რეგიონალურ ენას წარმოადგენს მეგრული.
  ევროსაბჭოში გაწევრიანებისას 1999 წელს საქართველომ აიღო ვალდებულება ერთი წლის განმავლობაში ხელი მოეწერა რეგიონალურ ან ეროვნულ უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპულ ქარტიისათვის და მოეხდინა მისი რატიფიცირება. თუმცა, 16 წლის გასვლის შემდეგაც ქარტია არ არის რატიფიცირებული და ეს საკითხი საზოგადოებაში არც განხილულა.
  ქართული სახელმწიფოს მხრიდან უარის თქმა, შეასრულოს თავისი ვალდებულება აღებული საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, არის გააზრებული პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს ლაზური მეგრული და სვანური ენების, როგორც ლაზთა მეგრელთა და სვანთა თვითმყოფადობის ძირითადი ელემენტის განადგურებას.
  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ერთერთ ძირითად მიზნად, როგორც გაცხადებულია წესდებაში, გახლავთ წახალისება და განვითარება, პატივისცემისა ადამიანის უფლებების და ძირითად თავისუფლებების მიმართ ყველასათვის განურჩევლად რასისა, სქესისა, ენისა და სარწმუნოებისა.
  ვხელმძღვანელობ რა შემდეგი მუხლების მდგომარეობით:

  1. სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო
  შეთანხმება:
  მუხლი27
  . იმ ქვეყნებში, სადაც ეთნიკური, რელიგიური ან ენობრივი უმცირესობები
  არსებობენ, იმ პირებს, რომლებიც მათ მიეკუთვნებიან, არ უნდა აეკრძალოთ
  უფლება ამ უმცირესობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, აღიარონ თავიანთი
  კულტურა, რელიგია და გამოიყენონ თავიანთი ენა.

  2. ეროვნულ და ეთნიკურ, რელიგიურ და ენობრივ უმცირესობათა
  უფლებების დეკლარაცია (მიღებულია გაეროს გენერალური
  ასამბლეის მიერ; 1992 წლის 18 დეკემბრის რეზოლუცია 47/135)
  მუხლი 1

  1. ქვეყნებმა თავიანთ ტერიტორიებზე უნდა დაიცვან უმცირესობების
  არსებობა, მათი ეროვნული ან ეთნიკური, კულტურული, რელიგიური
  და ენობრივი თვითმყოფადობა და შექმნან პირობები ამ
  თვითმყოფადობის განვითარებისათვის

  3. . ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ
  მუხლი 6

  1. მხარეები წაახალისებენ ტოლერანტობისა და კულტურათშორისი დიალოგის სულისკვეთებას და მიიღებენ ეფექტურ ზომებს მათ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ყველა პირს შორის ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, კერძოდ, განათლების, კულტურისა და მასმედიის სფეროში, მიუხედავად ამ პირების ეთნიკური, კულტურული, ლინგვისტური ან რელიგიური კუთვნილებისა.

  4. . ევროპული ქარტია რეგიონალური ან უმცირესობათა ენების შესახებ
  ნაწილი I მუხლი 1 - განსაზღვრებები

  ამ ქარტიის მიზნებისათვის:
  ა) "რეგიონალური ან უმცირესობათა ენები" ნიშნავს ენებს, რომლებიც:
  ი. ტრადიციულად გამოიყენებიან სახელმწიფოს შესაბამის ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოს
  მოქალაქეების მიერ, რომლებიც რიცხობრივად უფრო პატარა ჯგუფს წარმოადგენენ, ვიდრე ამ
  სახელმწიფოს დანარჩენი მოსახლეობა; და
  იი. განსხვავდებიან სახელმწიფოს ოფიციალური ენისაგან (ენებისაგან);
  იგი არ მოიცავს სახელმწიფოს ოფიციალური ენის დიალექტებსა და არც მიგრანტების ენებს;
  ბ) "ტერიტორია, რომელზედაც გამოიყენება რეგიონალური ან უმცირესობის ენა" ნიშნავს
  გეოგრაფიულ რაიონს, სადაც აღნიშნული ენა გამოხატვის საშუალებას წარმოადგენს იმ რაოდენობის ხალხისათვის, რომ ამ ქარტიით გათვალისწინებული სხვადასხვა დამცავი და ხელშემწყობი ზომების მიღება გამართლებული იყოს;

  5. საქართველოს კონსტიტუცია
  მუხლი 6

  2. საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ.
  მუხლი 38
  1. საქართველოს მოქალაქენი თანასწორი არიან სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში განურჩევლად მათი ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური თუ ენობრივი კუთვნილებისა. საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად მათ უფლება აქვთ თავისუფლად, ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და ჩარევის გარეშე განავითარონ თავიანთი კულტურა, ისარგებლონ დედაენით პირად ცხოვრებაში და საჯაროდ.

  ვ ა ც ხ ა დ ე ბ
  ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარევ,
  გთხოვთ საქართველოს პარლამენტის უახლოეს სესიაზე განიხილოთ შემდეგ საკითხები
  1. საქართველოს პარლამენტის მხრიდან რეგიონალურ ან ეროვნულ უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპული ქარტიის რატიფიცირება.
  2. ლაზური მეგრული და სვანური ენებისთვის რეგიონალური ენის სტატუსის მინიჭება და გავრცელება მეგრულ ენაზე ქარტიით გათვალისწინებული ნორმებით.

  დაუშვებლად მიმაჩნია ქართული სახელმწიფოს მხრიდან ამ ენებისადმი დისკრიმინაციული პოლიტიკის გაგრძელება.
  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ ზემოაღნიშნული ზომების მიღებით ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, უზრუნველყოს ლაზური მეგრული და სვანური ენების შენარჩუნება-განვითარება.

  პატივისცემით

  <!--EndFragment-->

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ანდრო გოგიჩაიშვილი საქართველო თბილისი 28/04/2020
  2
  ზამირა ჭაავა საქართველო სენაკი 28/08/2019
  3
  ბაჩო აბშილავა საქართველო თბილისი 24/07/2018
  4
  ირაკლი თორიძე საქართველო მარნეული 31/03/2018
  5
  ნუცა აბაშიძე საქართველო თბილისი 08/11/2017
  6
  lasha kekutia saqartvelo martvili 08/11/2017
  7
  ზურაბ ჯიჭონაია საქართველო ზუგდიდი 04/04/2017
  8
  გურამ საჯაია საქართველო ზუგდიდი 03/02/2017
  9
  Teimurazi Bagaturia saqartvelo senaki 19/01/2017
  10
  ლიკა დანელია საქართველო მარტვილი 31/12/2016
  11
  მარიამ ხაჟომია საქართველო მარტვილი 31/12/2016
  12
  ვასკა მილაძზე საქართველო დედოფლისწყარო 30/12/2016
  13
  გივი დანელია საქართველო მარტვილი 29/12/2016
  14
  თენგიზი დარასელია გეორგია მცხეთა 27/12/2016
  15
  იგორ კეკელია საქართველო მარტვილი 27/12/2016
  16
  ზაზა დანელია საქარტველო მარტვილი 27/12/2016
  17
  მამუკა დანელია საქართველო მარტვილი 27/12/2016
  18
  Mურატ Kარტალ თüრკიყე ı-.ისტანბულ 25/12/2016
  19
  მერაბ გულუა საქართველო თბილისი 24/12/2016
  20
  იოსებ ქაცარავა საქართველო თბილისი 18/12/2016