საკონტაქტო ინფორმაცია
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეყვანა

საჭიროა 9998 ხელმოწერა

2
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეყვანა

ამ პეტიციის მიზანს წარმოადგენს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში პირადობის ნეიტრალური მოწმობის და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების დოკუმენტების მფლობელი პირების შეყვანა.

პირადობის ნეიტრალური მოწმობა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი გაიცემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირებზე. მისი მფლობელი შესაძლოა რამდენიმე ასეულიც იყოს. ხსენებული დოკუმენტები მოქალაქეობრივ კუთვნილებას არ განსაზღვრავს.