საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

შრომის სრულყოფილი ანაზღაურების შესახებ

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირისათვის საშვებულებო ანაზღაურების ნამუშევარი დღეების პირდაპირპრო…

საქართველოს პედაგოგების პროტესტი სტატუსის ასამაღლებელი საგამოცდო პროგრამის შესახებ

მასწავლებელთა კომპეტენციის დასადასტურებელი - სტატუსის ასამაღლებელი - საგამოცდო პროგრამა, რომელიც დაგ…