საკონტაქტო ინფორმაცია
COVID 19 პრევენციისთვის

საჭიროა 9999 ხელმოწერა

1
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

COVID 19 პრევენციისთვის

1. დაუბეგრავი მინიმუმი, დაუბრუნდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ყველა იმ პირს, რომელთა შემოსავალი (საშემოსავლოს გათვალისწინებით) ამ პერიოდში არ აღემატებოდა წლიურ 60 000 ლარს.

2. საშემოსავლოსგან და საპენსიო ფონდის შენატანისგან გათავისუფლდეს 3 თვის განმავლობაში ყველა ის პირი რომელთა შემოსავალი (საშემოსავლოს გათვალისწინებით) 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით არ აღემატებოდა წლიურ 60 000 ლარს.

3. დაუბრუნდეს ყველა იმ პირს 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით საპენსიო ფონდში შეტანილი მათი წილი თანხები, რომელთა შემოსავალი 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით არ აღემატებოდა წლიურ 50 000 ლარს (საშემოსავლოს გათვალისწინებით)

4. ყოველი წლის დასაწყისში, ანუ ყოველი წლის იანვრის თვეში მიეცეს უფლება ყველა იმ პირს, რომელთა შემოსავალი (საშემოსავლოს გათვალისწინებით) გასული წინა წლის მდგომარეობით არ აღემატებოდა წლიურ 50 000 ლარს, დარჩნენ ან გავიდნენ საპენსიო ფონდის პროგრამაში.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ ყველა იმ პირს, რომელთა შემოსავალი 2017 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით არ აღემატებოდა წლიურ 50 000 ლარს (საშემოსავლოს გათვალისწინებით) დაუბრუნდეს ამავე პერიოდში „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ მე-11 მუხლის „ე“ პუნქტის საფუძველზე შეჩერებული დევნილთა შემწეობა