საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეყვანა

ამ პეტიციის მიზანს წარმოადგენს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში პირადობის ნეიტრალური მოწმობის და ნეიტრალური…

უცხოეთში მყოფთა საარჩევნო უფლების ხელმისაწვდომობა

ამ პეტიციის მიზანს წარმოადგენს, იმ ქვეყნებში სადაც არ იხსნება საარჩევნო უბანი, ხმის მიცემა თანამემამ…

საქართველოს საპატიო საკონსულოებში კენჭისყრის შენობების განთავსება

პეტიციის მიზანს წარმოადგენს ემიგრანტებისათვის საარჩევნო უფლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საქართველოს…

სახელმწიფო დევიზის შეცვლა

მოცემული პეტიციის იდეას წარმოადგენს - სახელმწიფო დევიზად ვეფხისტყაოსნიდან ერთ-ერთი აფორიზმის განსაზღ…