საკონტაქტო ინფორმაცია
თსუ-ს სტუდენტების მიმართვა

საჭიროა 859 ხელმოწერა

141
1000
ადრესატი:
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თსუ-ს სტუდენტების მიმართვა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიმართვა მიგვაჩნია, რომ გერბთან და დროშასთან დაკავშირებით ნაჩქარევად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ვფიქრობთ, უნივერსიტეტი არა მხოლოდ უნდა მისდევდეს თანამედროვეობას, არამედ უნდა უსწრებდეს კიდეც მას. გერბზე, როგორც უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მთავარ საიმიჯო სიმბოლოზე, სასურველია ეწეროს დედაქალაქის დღევანდელი გეოგრაფიული სახელწოდება თბილისი და არა „ტფილისი“. უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტისათვის, ასევე, ნებისმიერი ქართველისათვის, ჩვენი უნივერსიტეტი ასოცირდება სიტყვებთან: თსუ ან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი. შესაბამისად, მართებულად მიგვაჩნია, რომ გადაიხედოს საუნივერსიტეტო სიმბოლიკა და გაიმართოს საჯარო დისკუსიებიამ თემაზე.