საკონტაქტო ინფორმაცია
საუნივერსიტეტო საზოგადოების უარი თავისუფლების, ცოდნის და მომავლის კონტროლს

საჭიროა 3390 ხელმოწერა

1610
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

საუნივერსიტეტო საზოგადოების უარი თავისუფლების, ცოდნის და მომავლის კონტროლს

ჩვენ, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური პერსონალი, მკვლევარები, უმაღლესი განათლების ადმინისტრატორები და სტუდენტები უკიდურესად შეწუხებულნი ვართ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტებით, რომლებსაც საქართველოს პარლამენტი განიხილავს.

მიგვაჩნია რა, რომ რომელიმე მათგანის კანონად ქცევის შემთხვევაში, ძალაუფლება შეიძენს საზოგადოებაზე ბატონობის პოტენციურად ტოტალიტარულ ინსტრუმენტებს. ვფიქრობთ, რომ ამ ინსტრუმენტების თუნდაც ნაწილობრივ გამოყენება შეუქცევადად დააზიანებს იმ საზოგადოებრივი წესრიგის პერსპექტივას, რომლის შექმნის მიზანსაც, საქართველოს დამოუკიდებლობის დაბრუნების დროიდან, ჩვენი საქმიანობა მივუძღვენით.

გვჯერა, რომ განათლება თავისუფალი და სამართლიანი საზოგადოების საძირკველია, რომლის მიწოდებაშიც ჩვენ - უმაღლესი განათლებისა და აკადემიური კვლევის დაწესებულებები - ძირითადი მოქმედი პირები ვართ. ამ ფუნქციას ვასრულებთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომლებიც შექმნილნი არიან გაერთიანებისა და სამეწარმეო თავისუფლებების საფუძველზე და შეადგენენ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას.

„უცხოელი აგენტების“ კანონი შეზღუდავს და სიცოცხლისუნარიანობას წაართმევს როგორც ჩვენს პარტნიორ სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციებს, ისე ჩვენ, უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაწესებულებებს.

საქართველოს მსგავსი მცირერიცხოვანი ერებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არ გამოეთიშოს ცოდნის შექმნისა და გავრცელების გლობალურ პროცესებს, რომლებიც სწრაფმა ტექნოლოგიურმა წინსვლამ კიდევ უფრო დააჩქარა.

განათლებისა და კვლევის ინტერნაციონალიზაცია ერთადერთი და უალტერნატივო საშუალებაა იმისთვის, რომ საქართველოში გაგრძელდეს და დამატებით შეიქმნას მეტი ხარისხიანი განათლების მიმწოდებელი და ორიგინალური ცოდნის შემქმნელი აკადემიური ინსტიტუტები.

ბოლონიის პროცესთან მიერთებით, საქართველომ სწორედ ამ იმპერატივით იმოქმედა და გრძელვადიან მიზნად ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო და აკადემიურ სივრცეში ინტეგრაცია დაისახა.

„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონი დაუძლეველ ბარიერებს შეუქმნის ამგვარი საერთაშორისო პროექტების განხორციელებას. „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის ამოქმედება გადაულახავ წინააღმდეგობებს გააჩენს არა მხოლოდ ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში საქართველოს სრულად ჩართვის პროცესში, არამედ  შეუძლებელს გახდის ამ მხრივ მიღწეულის შენარჩუნებასაც.

საერთაშორისო ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვან  პერსონალურ, პროფესიულ და ინსტიტუციურ კავშირებს ემუქრებათ გაწყვეტა „უცხოეთის აგენტის“ იარლიყით გამოწვეული სტიგმის ძალით.  კანონის მსუსხავი ეფექტი გამოიწვევს პერსონალის მასობრივ გადინებას უცხოეთში და მათ მოწყვეტას საქართველოს აკადემიური სფეროდან.

თუ დღეს ინსტიტუციურად შესაძლებელია, რომ ქართველმა სტუდენტმა, პროფესორმა და მკვლევარმა ბარიერების გარეშე მიიღოს მონაწილეობა განათლებისა და ცოდნის შექმნის ევროპულ და გლობალურ პროცესებში, „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონი მოშლის ამ ინსტიტუციონალიზებულ შესაძლებლობებს და ამ სიკეთეებით მხოლოდ ძალაუფლების მიერ პრივილეგირებულები შეძლებენ სარგებლობას.

საქართველოს საგანმანათლებლო და აკადემიური სივრცის ფაქტობრივი იზოლაცია მოკლავს საქართველოში დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოების კონსოლიდაციის პერსპექტივას, მოსპობს რა განათლებული და ინფორმირებული მოქალაქის აღზრდის ინსტიტუციურ საფუძვლებს.

ვითვალისწინებთ რა ამ საგანგაშო პერსპექტივებს, მოვუწოდებთ საქართველოს საზოგადოებას კონსოლიდაციისკენ, რათა არ დაუშვას „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის მეშვეობით საქართველოს საზოგადოებაზე და მის ძირითად ინსტიტუტებზე თავდასხმა, საქართველოს საზოგადოებისთვის საძირკვლის მოშლა.

Petition – NO to the control of our freedom, knowledge, and future

 

We, the academic staff, researchers, higher education administrators and students of Georgia's higher educational institutions are extremely disturbed by the bills on "foreign agents" being   debated by the Parliament of Georgia.

We consider that in case of enactment the bill as a law, the government will acquire potentially totalitarian instruments of domination over the society. We consider that even partial use of these tools will irreversibly damage the prospects for the public order - the goal to which we have dedicated our activities since the restoration of Georgia's independence.

We believe that education is the foundation of a free and just society, where we as institutions of higher education and academic research are key actors. We perform this function in close cooperation with other organizations that are created under Freedom of association and freedom of enterprise and constitute the civil society of Georgia.

The law on "foreign agents" will limit and deprive of the viability both our partner civil and media organizations as well as institutions of higher education and research.

For small nations like Georgia, it is vital not to disconnect from the global processes of knowledge creation and dissemination being further accelerated by rapid technological progress.

Internationalization of education and research is the only way to continue and additionally create more academic institutions providing quality education and creating knowledge in Georgia.

By joining the Bologna process, Georgia acted on this imperative and set a long-term goal of integration into the European educational and academic space.

The law on "foreign agents" will create insurmountable barriers to the implementation of such international projects. The enactment of the law on “Foreign Agents" will create insurmountable obstacles not only in the process of Georgia's full integration in the European educational space but will also make it impossible to maintain what has been already achieved in this regard.

We are facing a severe threat of losing personal, professional, and institutional ties by the stigma of being labeled as a "foreign agent." The chilling effect of the law will lead to the mass outflow of personnel abroad and their disconnection from the Georgian academic sphere.

If today it is institutionally possible for a Georgian student, professor and researcher to participate in the European and global processes of education and knowledge creation without barriers, the law on "foreign agents" will destroy these institutionalized opportunities and only those privileged by the power will be able to enjoy these benefits.

The actual isolation of the educational and academic spaces of Georgia will undermine the prospects for the consolidation of a democratic and free society in Georgia; it will destroy the institutional foundations of raising an educated and informed citizen.