საკონტაქტო ინფორმაცია
არ გვინდა ID ბარათი, მოვითხოვთ ალტერნატივას

საჭიროა 1852 ხელმოწერა

148
2000
ადრესატი:

არ გვინდა ID ბარათი, მოვითხოვთ ალტერნატივას

საქართველოს მოქალაქეებზე შეწყდეს ელექტრონული საბუთებით (ID ბარათებით, ბიომეტრიული პასპორტებით, ნებისმიერი საბანკო, საყოფაცხოვრებო თუ სატრანსპორტო პლასტიკური ბარათებით…)ადმინისტრაციული იძულება და შეიქმნას ყველა მიმართულებით ალტერნატივა–სახელმწიფოში ყველგან შენარჩუნდეს ფულის ერთეულით გადახდა.ყველა ეს პროცესი, სხვადასხვა ბარათების შექმნა იქნება ეს თუ ამ ბარათების ფულის ერთეულით გადახდის უალტერნატივო ჩანაცვლება, ადმინისტრაციული იძულების გზით მიზანმიმართულია ერთპიროვნული ელექტრონული მმართველობის ჩამოსაყალიბებლად, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ლახავს ადამიანის მთავარ ღირებულებას–ღირსებისა და პირად თავისუფლებას, რელიგიურ სინდისს, რითაც იბღალება კაცში ღვთის უზენაესი ხატება.აუცილებლად გასათვალისწინებელია სხვა ქვეყნების რეალური მაგალითები–ცნობილია, რომ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ინგლისში, საფრანგეთში, იტალიაში კვლავაც ძველი ტიპის არაელექტრონული უჩიპო პირადობის მოწმობებია იქაურ მოქალაქეებზე გაცემაში, რაც ადგილობრივ მერიაში არსებულმა რეესტრებმაც დაგვიდასტურეს. ჩვენთან კი, სამწუხაროდ, კვლავაც ხდება სპეკულირება ევროპული კურსის სახელით, საქმით კი ვერ ვპასუხობთ… მოვითხოვთ, დაიშვას კანონი, სადაც ხაზგასმით იქნება აღნიშნული, რომ ახალი მოწმობების,ელექტრონული ბარათების, საიდენტიფიკაციო ნომრის საბაბით არ შეიძლება მოქალაქის იგნორირება და მისი დისკრიმინაცია.ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფომ თავისი მოქალაქე უნდა დააკმაყოფილოს ალტერნატიული საბუთით. უამრავ ადამიანს თქვენს მიერ ნახსენები საკრედიტო ბარათიც არ გააჩნია და მითუმეტეს არ სურს, რომ აიღოს და ჩამოვართვათ მოქალაქეობრივი უფლებები?!თუმცა იმასაც დავძენთ, სხვაა კერზო ტიპის ბარათები და სულ სხვაა ელექტრონული ერთიანი ბაზა,რომელიც ადამიანის ყოფა–ცხოვრების აუცილებლობასთან არის მიბმული და რომლის მეშვეობითაც უალტერნატივობის შემთხვევაში სახელმწიფო გაიძულებს მისით სარგებლობას.ასეთი ტიპის ცენტრალიზებული ელექტრონული ბაზა, მთელ რიგ ქვეყნების მიერ უარყოფილი და დაწუნებული იქნა. აღსანიშნავია,უკრაინისა და მოლდოვეთის მთავრობებისადმი მორწმუნე ადამიანთა მოთხოვნა, რომ შემდგარიყო ისეთი ალტერნატიული საბუთებიც, სადაც მოქალაქეს არ ექნებოდა საიდენტიფიკაციო ნომერი, რადგან ასეთი სახით დანომრვა ელექტრონული მმართველობის ძირითად პროცესად ჩაითვალა.აღნიშნულმა სახელმწიფოებმა დააკმაყოფილეს მართლმადიდებელთა ეს მოთხოვნა და დაუშვეს ალტერნატივა. ამგავრია მათი ზრუნვა საკუთარ მოქალაქეებზე.