საკონტაქტო ინფორმაცია
მკურნალობაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა

საჭიროა 1236 ხელმოწერა

6
1242
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მკურნალობაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა

ხ.კვინტრაძე