საკონტაქტო ინფორმაცია
მკურნალობაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა

საჭიროა 1237 ხელმოწერა

5
1242
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მკურნალობაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა

ხ.კვინტრაძე