საკონტაქტო ინფორმაცია
უკრაინაში მებრძოლი ქართველების მოქალაქეობის დასაცავად

საჭიროა 4161 ხელმოწერა

839
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

უკრაინაში მებრძოლი ქართველების მოქალაქეობის დასაცავად

საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განცხადეს, რომ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ იბრძვიან, შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტონ.

უკრაინის ბრძოლა აგრესორი რუსეთის წინააღმდეგ დიდი ხანია გასცდა ორ სახელმწიფოს შორის შეიარაღებული კონფლიქტის კატეგორიას. 2022 წლის 24 თებერვლიდან ყველასთვის ცხადია, რომ რუსეთი ამ ომში ებრძვის არამხოლოდ უკრაინას, არამედ მისი სახით მთელ დასავლეთს, დასავლურ ფასეულობებს - როგორიცაა დემოკრატია და სამართლის უზენაესობა, ებრძვის ამ ფასეულობების გავრცელებას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში.

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველო სწორედ ამ დასავლური ფასეულობების მატარებელი სახელმწიფოა და კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად.

შესაბამისად, საქართველოს თითოეული მოქალაქის ნაბიჯი, საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვას უკრაინა, არის გაღებული წვლილი - დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის დასაცავად, საქართველოს მომავლის დასაცავად.

საქართველოს კონსტიტუცია არ ადგენს, როდის შეიძლება დაკარგოს პირმა საქართველოს მოქალაქეობა და ამ საკითხის გადაწყვეტას ორგანულ კანონს მიანდობს. საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ არსებული ჩანაწერი, იმდაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, რომ ხელისუფლების მიერ გამოვლენილი პოლიტიკური ნების პირობებში, შესაძლოა უკრაინის მხარეს მებრძოლი საქართველოს მოქალაქეები, ნაცვლად ქართული სახელმწიფოს მხრიდან მადლიერების გამოხატვისა, დაისაჯონ და საქართველოს მოქალაქეობის გარეშე დარჩნენ.

ამ საფრთხის რეალურობას პარტია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლების მიერ გასულ თვეში გაკეთებული განცხადებები ამყარებს. მაგალითად, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ, უკრაინაში მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებით, განაცხადა: “თუ სხვა ქვეყნის ჯარში ირიცხები, შენ კარგავ იმ ქვეყნის მოქალაქეობას, რომელი ქვეყნის მოქალაქეც ხარ, ამას არავინ უხსნის იმ ადამიანებს.“ მსგავსი განცხადება გააკეთა ამავე ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე რატი იონთამაშვილმაც, კერძოდ: „ყველაზე მძიმე და მიუღებელია, რომ ეს ადამიანები ჩვენს ბიჭებს ფულის სანაცვლოდ სთავაზობენ უკრაინაში საომარ მოქმედებებში მონაწილეობას და ატყუებენ, ეუბნებიან, რომ გახდებიან უკრაინის სამხედრო ძალების თანამშრომლები და არ აფრთხილებენ, რომ სხვა ქვეყნის სამხედრო სამსახურში ყოფნა ავტომატურად იწვევს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობის დაკარგვას.

შესაბამისად, პეტიციაზე ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ ვიცნობთ თანდართულ საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებას წაართმევს საშუალებას, საქართველოს იმ მოქალაქეს შეუწყვიტოს საქართველოს მოქალაქეობა, რომელიც 2014 წლიდან უკრაინის დეოკუპაციამდე საერთაშორისო სამართალში აღიარებული რომელიმე ფორმით იბრძვის ან უბრძოლია უკრაინის მხარეს და მხარს ვუჭერთ მას.

 

კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადება:

 

საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“  საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ,,საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 13.05.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 010110000.04.001.016108) 21-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის  21  პუნქტი:

,,21. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი არ ვრცელდება საქართველოს იმ მოქალაქეზე, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე 2014 წლიდან დაწყებული სამხედრო აგრესიისა და ოკუპაციის დასრულებამდე იბრძვის/მსახურობს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ უკრაინის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის პი­რა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბაში, ასე­ვე ამ შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძალე­ბის შემად­გენ­ლო­ბა­ში შე­მა­ვა­ლ სა­ხალ­ხო ლაშ­ქრი­სა და მო­ხა­ლი­სე­თა რაზ­მე­ბის პი­რა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბაში, ასევე სხვა ლაშ­ქრე­ბი­სა და მო­ხა­ლი­სე­თა რაზ­მე­ბის პი­რა­დი შემად­გენ­ლო­ბაში, ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის მოძრაო­ბე­ბის იმ პი­რა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბის ჩათ­ვლით, რომ­ლე­ბიც უკრაინულ მხა­რეს ეკუთ­ვნი­ან და სა­კუ­თარ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ან მის გა­რეთ მოქ­მე­დე­ბენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვრცელ­დე­ბა იმ შემ­თხვე­ვა­შიც, რო­ცა ეს ტერი­ტო­რია ოკუ­პი­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა იმ პი­რო­ბით, რომ ასე­თი ლაშ­ქრე­ბი ან რაზ­მე­ბი, ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი წინააღმდეგო­ბის მოძ­რა­ო­ბე­ბის ჩათ­ვლით, შემ­დეგ მოთ­ხოვ­ნებს აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ:

ა) მათ მე­თა­უ­რობს პი­რი, რო­მე­ლიც პა­სუხს აგებს ხელ­ქვე­ი­თებ­ზე;

ბ)  აქვთ გან­საზ­ღვრუ­ლი, შო­რი­დან გა­სარ­ჩე­ვი გან­მას­ხვა­ვე­ბე­ლი ნი­შა­ნი;

გ) ღი­ად ატა­რე­ბენ ია­რაღს;

დ) თა­ვი­ან­თი ოპე­რა­ცი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სას მოქ­მე­დე­ბენ ომის კა­ნო­ნე­ბი­სა და ჩვე­უ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


დემოკრატიის მცველები, თავმჯდომარე

ვრცლად