საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსს ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს

დასრულებული

1000
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსს ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსს

ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს

გთხოვთ,
- საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გადასცეთ აღნიშნული მიწა სა-
კუთრებაში კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებულებს
სიმბოლურ ფასად, მათ მიმართ არსებულ ან შესაძლოდ გამოვლენილ სახელმწიფო საშინაო
ვალზე და მასთან დაკავშირებულ სხვა ნებისმიერ უფლებასა და მოთხოვნაზე მათი
მხრიდან უარის თქმის სანაცვლოდ;
- მიმართოთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურს, მიწის
ნაკვეთზე ს/კ-ით 01.72.14.014.689 მთლიან ფართობზე 129 778.00 კვ.მ. გაავრცელოს სტატუსი
საცხოვრებელი ზონა 5 (სზ-5) კ2 - 2.1.